Nový majiteľ Sitno Holding pritom najprv plánoval s ruskými partnermi hotel zbúrať a postaviť na jeho mieste polyfunkčné centrum Bratislava River Center s nákupnou pasážou, kanceláriami a bytmi. Neskôr predstavil podobu rekonštrukcie objektu, s ktorou mesto ani pamiatkari nesúhlasili. Dnes hovoria, že realizovaná fasáda ich prekvapila rovnako ako verejnosť.

„Zdôrazňujeme, že nová fasáda hotela nebola pred realizáciou prerokovaná na KPÚ Bratislava, ani naším úradom odsúhlasená. Dokladujú to aj dokumenty v konaní stavebného úradu," hovorí P. Jurkovič. Reaguje tak na výzvu zo strany bratislavského mestského a staromestského poslanca Martina Borguľu.

Pamiatkari odmietajú zodpovednosť za nový vzhľad hotela Danube

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH

Poslanec šéfa pamiatkarov žiada, aby vysvetlil, akým spôsobom prebiehala komunikácia medzi pamiatkovým úradom a investorom, čo je súčasť stavebného povolenia, ktoré vydáva stavebný úrad Starého Mesta. Zároveň je presvedčený, že ak zodpovednosť nesie pamiatkový úrad, mal by jeho riaditeľ zvážiť zotrvanie vo funkcii. V prípade, ak úrad na jeho výzvu reagovať nebude a nevysvetlí postup v tejto veci, je pripravený žiadať ministra kultúry, aby zvážil jeho odvolanie z funkcie.

Doklad súčasnej úrovne architektúry

Krajský pamiatkový úrad obvinenia odmieta, rovnako ako niesť akúkoľvek zodpovednosť. Zároveň podotýka, že otázka kvality architektúry, resp. estetického hodnotenia je dokladom úrovne súčasnej architektonickej tvorby v rukách pôvodných projektantov a súčasných autorov rekonštrukcie.

Pamiatkari odmietajú zodpovednosť za nový vzhľad hotela Danube

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH

„Pričom odsúhlasovania a riadenia stavebnej činnosti by sa mali aktívne zúčastňovať príslušné orgány, útvary a komisie samosprávnych orgánov, podieľajúce na obraze mesta," myslí si P. Jurkovič. Doplnil, že v tomto prípade ide o novostavbu, ktorá je v zásadách ochrany pamiatkovej zóny vyhodnotená ako neutrálna. Znamená to, že kritériá ochrany pamiatkového fondu je možné stanoviť najmä na osadenie stavby, podlažnosť, rytmus otvorov či materiál.

Podľa stavebného úradu Starého Mesta je kompetentnosť za to, ako v súčasnosti po rekonštrukcii hotel vyzerá, súhrnom viacerých faktorov. A to autorskej spôsobilosti projektanta a ním vypracovanej projektovej dokumentácie (chránenej autorskými právami) pre konanie na stavebnom úrade, ktorého výsledkom bolo právoplatné stavebné povolenie a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré predloženú dokumentáciu posúdili. Medzi nimi má byť KPÚ, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy či Okresný úrad - životné prostredie.

Pamiatkari odmietajú zodpovednosť za nový vzhľad hotela Danube

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH

Hlavná architektka podala podnet

„Či súčasná podoba tejto stavby nenarušuje podobu Starého Mesta, je otázka, ktorej zodpovedanie prináleží krajskému pamiatkovému úradu," uvádza sa v stanovisku stavebného úradu. Úrad taktiež konštatuje, že pokiaľ ide o vizualizácie, tie sú pre mesto, resp. orgán príslušný pre predmetné konanie záväzné vtedy, ak boli súčasťou podkladov v konaní na stavebnom úrade a ak konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím.

„Aj po ukončení konania, ktorého výsledkom bolo právoplatné rozhodnutie, má stavebník podľa stavebného zákona možnosť požiadať o povolenie zmeny stavby pred dokončením," doplnil stavebný úrad.

Pamiatkari odmietajú zodpovednosť za nový vzhľad hotela Danube

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH

So súčasným vzhľadom hotela nesúhlasí ani hlavná architektka mesta Ingrid Konrad, ktorá mala výhrady už voči pôvodne podanej verzii fasády na stavebnom úrade. „V komisii sme sa zhodli a KPÚ vydal rozhodnutie o zmene, resp. prepracovaní fasády. O podobe fasády sme sa dozvedeli, tak, ako všetci občania Bratislavy, až keď sa odhalila fasáda do Hviezdoslavovho námestia," hovorí I. Konrad, ktorá už na stavebný úrad podala podnet na prešetrenie, či je fasáda v súlade so stavebným povolením.

Zároveň poukazuje na to, že rekonštrukcia hotela bola podaná na staromestský stavebný úrad, územné rozhodnutie, a tým ani záväzné stanovisko hlavného mesta ale nepotreboval. A to podľa nej preto, lebo sa nakoniec po veľkých plánoch prestavby a dostavby rozhodol nakoniec iba zatepľovať, čo teda podľa architektky znamená, že budova nemení objem ani funkciu. „K nám na mesto to podané nebolo," zdôrazňuje I. Konrad s tým, že „na prvotriednom mieste máme architektonickú kvalitu na úrovni štvrtej cenovej skupiny." Investor hotela na otázky TASR nereagoval.  

Pamiatkari odmietajú zodpovednosť za nový vzhľad hotela Danube

Hotel Park Inn Danube Bratislava po rekonštrukcii Zdroj: Matej Jankovič / NMH