Nové ateliéry, stredisko mimovládok, centrum vizuálneho umenia, dostupné bývanie pre umelcov, vedcov ale aj pre sociálne znevýhodnených alebo návštevníkov podujatí, centrum voľného času pre deti aj seniorov, jedáleň aj telocvičňa. Takéto funkcie navrhuje Nadácia Cvernovka do budovy internátu susediaceho s novým kreatívnym centrom.

„Školu sme potrebovali pre existujúcu kreatívnu komunitu zväčša z pôvodnej Cvernovky a internát chceme pre verejnosť,“ charakterizuje návrh využitia druhej budovy v areáli zatiaľ označovanom ako Nová Cvernovka Viliam Csino, spoluzakladateľ Nadácie Cvernovka.

Keď nadácia pred rokom podpísala s bratislavskou župou zmluvu na prenájom rozsiahleho areálu bývalej chemickej školy, zaviazala sa vybudovať v škole kreatívne centrum a do roka predložiť návrh, ako využije budovu internátu. Kým školu dostala do prenájmu na 25 rokov, internát mala zatiaľ na rok. Keď poslanci VÚC schvália projekt Centra metropolitných inovácií, predĺži sa aj prenájom internátu o 24 rokov.

Novú Cvernovku doplní centrum inovácií

Nová Cvernovka Zdroj: TREND Reality

Rozhodne sa o týždeň

„Materiál sme prezentovali jednotlivým komisiám a poslancom VÚC. Návrh projektu sa bude prerokovávať na zasadnutí krajského zastupiteľstva 23. júna,“ opisuje postup správca nadácie Branislav Čavoj. Práve on spolu s ďalším spoluzakladateľom nadácie Šymonom Klimanom sa sústredili na vypracovanie projektu pre internát, kým V. Csino s Borisom Melušom mali plné ruky práce s rekonštrukciou školy.

Kreatívne a kultúrne centrum v škole je už takmer plne obsadené. Zostáva vybrať prevádzkovateľov posledných dvoch priestorov v retailovej časti na prízemí, ktorá je otvorená verejnosti. Hľadá sa najlepšia náplň pre ich využitie. Takmer všetky ostatné ateliéry, dielne, štúdiá či obchody sú už nasťahované a fungujú.

Novú Cvernovku doplní centrum inovácií

Nová Cvernovka - Ateliér Svetlík Zdroj: TREND Reality

O niečo neskôr sa začali pripravovať dva najväčšie priestory. Coworking na piatom poschodí s terasou a tiež kultúrny priestor na prízemí. Prioritu mali totiž na začiatku ateliéry, aby sa mohli čo najskôr presťahovať z provizória. Navyše, v prípade kultúrneho priestoru ide o zhromažďovací priestor a gastro prevádzku, ktoré musia spĺňať prísnejšie kritériá a bolo potrebné urobiť aj statickú skúšku.

Zlý stav budovy už neprekvapí

Predstava o náplni kreatívneho centra v budove školy bola od začiatku jasná a z väčšej časti ju tvorili bývalí nájomcovia pôvodnej Cvernovky. Nadáciu však zaskočil skutočný stav objektu a nevyhnutný väčší rozsah rekonštrukčných prác, ako sa pôvodne rátalo. V prípade internátu to bude naopak. Obsah sa musel tvoriť nanovo, zato o havarijnom stave budovy už majú v nadácii jasno.

Podobne ako škola, aj internát si žiada akútne investície do elektroinštalácie, kanalizácie a ďalších sietí. Na rozdiel od školy, kde neboli potrebné veľké zmeny dispozícií, v internáte budú výrazné. Kým nie je schválený projekt a nie sú podpísané zmluvy s konkrétnymi prevádzkovateľmi, nie je známy presný rozsah rekonštrukcie. Bude však oveľa nákladnejšia ako v prípade školy. „Celú investíciu odhadujeme na 1,6 až dva milióny eur,“ spresňuje V. Csino.

Súčasťou návrhu je dvojročná prevádzka internátu v udržiavacom režime, počas ktorej musí nadácia zaistiť financovanie. Vzhľadom na úverové zaťaženie pri rekonštrukcii školy vo výške 900-tisíc eur sa počíta s viaczdrojovým financovaním s využitím veľkých grantových schém ako sú napríklad Nórske fondy. Ďalší rok potrvá príprava projektovej dokumentácie a následne sa začne s rekonštrukciou rozdelenou na viacero etáp.

Internát je o niečo menší ako škola. Päťpodlažná budova má celkovú úžitkovú plochu 6 558 štvorcových metrov vrátane kuchyne, jedálne a telocvične so zázemím. Potenciálna prenajímateľná plocha tvorí polovicu celkovej úžitkovej plochy.

Štyri piliere centra inovácií

Náplň internátu a neskôr aj celého vonkajšieho areálu bývalej priemyslovky vychádza z auditu lokality, firiem a funkcií v nej sústredených, zo stretnutí s obyvateľmi okolia a prieskumu ich potrieb a názorov a rovnaký prieskum prebehol aj medzi nájomcami kreatívneho centra v budove školy.

Nadácia pri návrhu vychádzala z toho, že internát tvorí so školou jeden kompaktný areál a to nielen z praktických dôvodov, že majú spoločný pozemok a dopravný prístup. „Hľadali sme, ako by mohla funkcia internátu nadväzovať na školu. Nemá to byť skopírovanie toho, čo je v škole. Zároveň to nemá byť, zjednodušene povedané, robotnícka ubytovňa alebo internát,“ približuje V. Csino.

Novú Cvernovku doplní centrum inovácií

Koncept využitia budovy internátu - Centrum metropolitných inovácií Zdroj: Nadácia Cvernovka

Centrum metropolitných inovácií má štruktúru, ktorej zámerom je prirodzene prepájať oblasti kreativity, vzdelávania, občianskej spoločnosti a sociálnej práce. Umožniť to má vytvorenie vhodných priestorových podmienok pre zdieľanie myšlienok a skúseností, ako sú rezidenčné ateliéry, komunitné a sociálne bývanie či coworking. Jednotlivé časti sa majú vzájomne dopĺňať a poskytovať rôzne formy verejnej služby.

Štruktúru funkcií internátu tvoria štyri zložky: stredisko mimovládnych organizácií a kreatívnych ateliérov, doplnkové verejné funkcie v rámci budovy a areálu, dostupné bývanie a expozitúra Kreatívneho centra Bratislava. Na každej z nich spolupracovala nadácia s partnermi, ktorí sa danej oblasti dlhodobo venujú. Vytvorili spomínané audity, neskôr sa môžu stať budúcimi nájomníkmi a prevádzkovateľmi.

Rezidencie pre umelcov a vedcov Bratislave chýbajú

Bratislava ako jedno z mála väčších miest v Európe nemá rezidencie pre umelcov, vedcov, učiteľov a odborníkov, ktorí v meste hosťujú niekoľko mesiacov v rámci rôznych programov. Pritom takéto projekty sú dobre zabehnuté aj v Košiciach či Žiline. Okrem strednodobého ubytovania pre podobné rezidenčné programy počíta projekt centra inovácií aj s krátkodobým a dlhodobým ubytovaním.

Prvé by malo slúžiť najmä účinkujúcim a návštevníkom podujatí Kreatívneho centra na niekoľkodňové prenocovanie. Dlhodobé ubytovanie na niekoľko rokov je určené pre umelcov, študentov a absolventov umeleckých odborov, vedcov, učiteľov, sociálnych pracovníkov a sociálne znevýhodnené skupiny. Všetky tri režimy ubytovania by mali mať formu zmiešaného nájomného bývania s výrazným komunitným aspektom (cohousing) formou menších bytových jednotiek alebo klastrových bytov, kde obyvatelia viacerých jednotiek zdieľajú napríklad kuchyňu. Ubytovanie v rôznych formách by tu malo nájsť 40 až 80 obyvateľov.

Novú Cvernovku doplní centrum inovácií

Nová Cvernovka - komunitná dieľňa Zdroj: TREND Reality

Rezidenti ale aj iní užívatelia Kreatívneho centra by mohli využívať aj zdieľanú jedáleň s kuchyňou, ktorá vznikne obnovením internátnej jedálne. Podobne sa počíta so zachovaním telocvične na športové a spoločenské akcie. Doplnkové verejné funkcie však majú pomôcť oživiť celú štvrť a prepojiť areál s miestnymi obyvateľmi vďaka vytvoreniu verejného priestoru pre šport, oddych a kultúru.

V areáli by tak mohol vzniknúť skate park, ktorý požaduje mestská časť, ihrisko s fitness prvkami, kaviareň v záhrade, priestor pre kinoklub, divadlo a koncerty, rôzne formy kvalitnej gastronómie. Centrum voľného času a vzdelávania by malo byť zamerané nielen na deti a mládež, ale aj na seniorov. Novinkou má byť slovenský koncept recyklačnej opravovne s prvkami chránenej dielne ako súčasť podpory cirkulárnej ekonomiky a ekologických princípov.

Podpora spolupráce

Veľký dopyt po ateliéroch sa odrazil aj v projekte pre internát. Priestor tu dostanú v rámci spoločného strediska s mimovládnymi organizáciami. Priestor má obsahovať kancelárie, zasadacie miestnosti, ateliéry a tiež priestory pre spoluprácu a workshopy, aby podporil prepojenie kreatívneho priemyslu a tretieho sektora orientovaného na rozvoj komunít v metropolách.

Posledná súčasť, expozitúra Kreatívneho centra, je projektom kraja a jej realizácia závisí od dohody s Ministerstvom kultúry. Zámerom je podporiť segment vizuálneho umenia. Expozitúra by mala byť samostatným objektom, ktorý by mal vzniknúť nadstavbou budovy.