Pýtate sa, ako môže byť dedičské konanie novoobjavené? Je to v skutku jednoduchá otázka, no keď si tému novoobjavených dedičských konaní rozmeníme na drobné, veľa krát v praxi prídeme k záveru, že tieto konania sú ešte náročnejšie ako štandardné dedičské konania.

Dedičské konanie

K dedičskému konaniu prichádza automaticky po úmrtí osoby (poručiteľa). V prípade úmrtia vystaví príslušná matrika úmrtný list, ktorý putuje na príslušný súd. Príslušný súd pridelí spis notárovi, ktorý následne preskúma všetky náležitosti ako okruh dedičov, aktíva a pasíva poručiteľa. Notár ako súdny komisár následne komunikuje s okruhom dedičov a na záver vytýči pojednávanie, ktorého výsledkom je osvedčenie o dedičstve. Súd si necháva 15 dní na správoplatnenie rozhodnutia, prípadne sa dedičia vzdajú odvolania. Posledným krokom pri dedičskom konaní (pokiaľ sú predmetom dedičstva aj nehnuteľnosti) je zápis do katastra nehnuteľností na základe žiadosti.

Proces dedičského konania je často-krát zdĺhavý a náročný. Z praxe poznáme prípady, kedy sa dedičské konanie neuzavrelo ani po niekoľkých rokoch. Zdĺhavosti sa však dá predísť, keď sa dedičia vedia na dedičstve dohodnúť a spolupráca s notárom a katastrom nehnuteľností funguje od prvého dňa dedičského konania.

Novoobjavené dedičské konanie

Určite ste už počuli od svojich predkov, kde všade mali pozemky, no veľa krát táto osoba na liste vlastníctva vôbec nefiguruje. Za bývalého režimu, keď poľnohospodársku pôdu obhospodarovali roľnícke družstvá, sa vo väčšine prípadov ľudia starali iba o parcely, ktoré mali za domom v intraviláne. Tým, že družstvá obrábali väčšinu pôdy, ľudia postupne strácali vzťah k majetkom, ktoré zdedili po svojich predkoch a tým strácali aj prehľad, čo všetko ich predkovia vlastnili. Pozemnoknižné vložky písané rukou, v minulosti v maďarčine boli ťažko čitateľné a veľmi často sa stávalo, že sa role dedili iba čiastočne, prípadne nesprávne. Drobenie pôdy medzi všetkých dedičov spôsobovalo problémy a z parciel, ktoré mali pôvodne tisícky metrov sa postupne stávalo vlastníctvo desiatok ľudí, často-krát z rôznych rodín. Dôvodov, prečo je momentálny stav pozemkov na Slovensku veľmi komplikovaný, je nespočetne a vedeli by sme o nich písať desiatky strán, pre nás je však dôležité prepojenie s praxou.

V prípade, že si nie ste istý, či sú všetky nehnuteľnosti po vašich predkoch prededené a zapísané do katastra nehnuteľností vám vieme pomôcť. Proces sa začína analýzou predkov a preverením majetkovej podstaty poručiteľa. V prípade objavenia majetku prichádza proces novoobjaveného dedičstva.

Preveríme, či majetok už nebol prejednaný, a chyba nastala iba v tom, že sa z rôznych dôvodov nezapísal do katastra. V prípade, že sa majetok v pôvodných materiáloch nenachádza, podáme na príslušný súd žiadosť o prejednanie novoobjaveného dedičstva a po pridelení spisu veľmi efektívne a rýchlo nehnuteľnosti prejednáme. V prípade, že sa okruh dedičov zmenil od pôvodného, musíme ho samozrejme príslušne rozšíriť. Celý proces novoobjaveného dedičstva je zvládnuteľný relatívne rýchlo v porovnaní s tým,  ak prácu necháme na súdy a notárov, ktorí majú na stole desiatky spisov.

Prax nám ukázala, že v takmer polovici prípadov je možné dohľadať a vylustrovať dodatočný majetok, ktorý ešte nebol prejednaný. Predstava, že si dedičia musia všetky náležitosti vybavovať sami nie je v dnešnej ekonomicky náročnej dobe veľmi príjemná. Úradné hodiny, dlhé čakacie doby a lehoty sú iba špičkou ľadovca, ktorá vás pri prejednávaní novoobjaveného dedičstva čakajú. Komunikácia medzi súdom, notárom, dedičmi a príslušným katastrom je najkľúčovejšou s ohľadom na rýchlosť a presnosť novoobjaveného dedičského konania. Spoločnosť Real Partners prináša riešenia pre zrýchlenie a zefektívnenie novoobjaveného dedičstva a vysporiadania majetku po vašich predkoch.

Real Partners, s.r.o.

www.vlastnictvo.sk

Novoobjavené dedičské konanie

Zdroj: 1