Prvý návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery podala mestská časť v súvislosti s prípravou Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre. „Hlavným dôvodom pre vyhlásenie stavebnej uzávery je prebiehajúce obstarávanie Územného plánu zóny Jelšová, ktorý má spodrobniť platný Územný plán hlavného mesta Bratislavy a zabezpečiť jednoznačnú reguláciu rozvoja územia a ďalšej výstavby,“ vysvetľuje v dokumentoch vedenie Nového Mesta.

Hra o čas

Predmetné územie je zo severu vymedzené Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou MČ Bratislava – Nové Mesto a zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou. Výmera riešeného územia je 15,5 hektára. 

Zástavbu územia tvoria prevažne bytové domy, rodinné domy, polyfunkčné objekty a objekty občianskej vybavenosti. Dané územie upravoval územný plán ešte z roku 2007.

Obdobné tvrdenie platí aj pre lokalitu Biely kríž, v ktorej plánuje mestská časť tiež vyhlásenie stavebnej uzávery. Návrh sa v tomto prípade týka územia, ktoré je z juhu a zo severu ohraničené koridorom železničných tratí, z východu Račianskou ulicou a mestskou zbernou komunikáciou s električkovou traťou.

V zóne sa nachádza sídlisko Biely Kríž postavené v rokoch 1947 - 1959 s podlažnosťou troch až štyroch nadzemných podlaží. Okrem toho je súčasťou sídliska aj zástavba skupinových garáží. A okrem bytových domov sa na území lokality nachádza zástavba rodinných domov.

Len na päť rokov

Na území, na ktorom je vyhlásená stavebná uzávera, je zakázaná stavba novostavieb, prístavieb a nadstavieb. Naopak, uzávera sa netýka stavieb, ktoré majú platné stavebné povolenie. Povolené sú aj verejnoprospešné, drobné stavby či prestavby. Uzávera pritom platí maximálne päť rokov od vyhlásenia.

V prípade Nového Mesta ide len o začatie územného konania o vyhlásení stavebnej uzávery. Posledným prípadom vyhlásenia uzávery je okolie Štrkoveckého jazera. V tomto prípade dokázal Ružinov vyhlásiť uzáveru po troch rokoch od začiatku konania.