„Predmetom súťaže bol návrh verejného priestoru s funkciami športu, rekreácie, voľnočasových aktivít a mestskej zelene, ktorý prispeje k vyššej kvalite prostredia a života v lokalite,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Mestská časť získala areál v lokalite Tehelné pole medzi Národným tenisovým centrom, zimným štadiónom a kúpaliskom do správy od magistrátu a zorganizovala množstvo stretnutí s verejnosťou, podnikateľmi aj odborníkmi. Na ich základe rozhodla o využití takmer dvojhektárového územia ako parku so športoviskami a vlani v máji vypísala súťaž.

Odborná porota vybrala víťaza spomedzi 14 záujemcov už v júli. Na Miestny úrad však bol doručený protest, v ktorom jeden z účastníkov namietal možný konflikt záujmov medzi jedným členom poroty a členom víťazného architektonického tímu.

„Hoci námietka nebola podaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, novomestský úrad ju vzal na vedomie a v snahe zabezpečiť transparentný priebeh súťaže bez akýchkoľvek pochybností sa okrem iného obrátil na Úrad pre verejné obstarávanie o zaslanie metodického usmernenia ako ďalej postupovať v predmetnej veci,“ píše Nové Mesto v správe o súťaži.

Úrad podľa mestskej časti v stanovisku nekonštatoval, že by došlo k porušeniu zákona či podmienok súťaže. Novomestský úrad si dal vypracovať aj nezávislú právnu analýzu, z jej výsledkov vyplýva, že súťaž prebehla v súlade so súťažnými podkladmi.

Na mieste cykloštadióna na Tehelnom poli vznikne športový park Jama

Športový park Jama - vizualizácia víťazného návrhu Zdroj: Baar

Víťazný návrh sa stane podkladom pre vypracovanie štúdie a projektu na revitalizáciu plochy. „Koncepcia parku je sčasti i reminiscenciou na pôvodný cykloštadión,“ píšu autori v prezentácii projektu na webovej stránke ateliéru Baar.

Park tak nadviaže na pôvodnú stopu cyklodráhy. „Cyklistický ovál ako znak dynamiky pohybu sa stal pomyselnou hranicou medzi pohybom a pokojom, medzi mestom a prírodou a medzi kontaktom a intimitou,“ opisujú návrh.

Požadované funkcie sa podľa autorov projektu rozložili do aktívnych „spotov“ s vyhliadkovými mólami orientovanými do parku so vzájomným vizuálnym kontaktom. Móla odkazujú na jednotlivé funkcie a oddeľujú ich od oddychových zón.

Komerčnú zónu tvorí kaviareň, letná čitáreň a bicyklový obchod. Športovú zónu multifunkčné ihriská, petang, inline, horolezecká stena. Súčasťou kultúrnej zóny má byť amfiteáter, letné kino a divadlo, koncertné pódium a výstavy umenia. Komunitná zóna má obsahovať klubovne, detské centrum – ihrisko a zázemie parku.

Na mieste cykloštadióna na Tehelnom poli vznikne športový park Jama

Športový park Jama - vizualizácia víťazného návrhu Zdroj: Baar

Súčasťou projektu je aj systém zberu dažďovej vody do novovybudovaného jazera, odkiaľ sa budú zavlažovať plochy zelene. „Z hľadiska povrchových úprav sa snažíme minimalizovať spevnené plochy a naopak využívame plochy prírodné, ako sú trávnaté a plochy zo štrkodrvy alebo štiepky,“ spresňujú autori návrhu.

Pozemky pod bývalým cyklistickým štadiónom sú do konca roka 2015 zverené do správy Nového Mesta za účelom vybudovania mestského športparku. Mestskej časti sa podarilo na revitalizáciu získať 500-tisíc eur z Nórskych fondov, ďalších 150-tisíc má vyčlenených vo vlastnom rozpočte.

Náklady na realizáciu prvej etapy by nemali prevýšiť 650-tisíc eur bez DPH. „Je naším záujmom začať s realizáciou počas leta, aby sme stihli všetky požadované termíny,“ dodáva hovorca mestskej časti Marek Tettinger.