Mestská časť Ružinov by si v tejto súvislosti vedela predstaviť napríklad lokalitu areálu bývalých technických služieb na Bazovej ulici. „Areál koncepčne nezapadá do prostredia. Ak by tu vznikli mestské nájomné byty, riešené rovnako ako zvyšok sídliska 500 bytov, znamenalo by to skvalitnenie prostredia,“ uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

Podmienkou by však v takomto prípade muselo byť vybudovanie dostatočného množstva parkovacích miest. Plocha najmä po spustení pilotného rezidenčného parkovania v lokalite 500 bytov slúži ako záchytné parkovisko. Samospráva zvažuje aj ďalšie lokality, odvoláva sa pritom na citlivý prístup k danej téme.

Zámer výstavby v Rači

Mestská časť zdôrazňuje, že štúdia má byť o zmene územného plánu na výstavbu obytných budov, nie je v nej však definované zabezpečenie toho, aby na pozemkoch súkromných vlastníkov boli následne nájomne byty. „Ku každej zo štyroch lokalít nachádzajúcich sa v Rači budeme mať pripomienky a v termíne ich zašleme,“ skonštatovala Margaréta Cehláriková, vedúca oddelenia kultúry a komunikácie račianskeho miestneho úradu.

Pripomienky týkajúce sa hluku, kanalizácie či dopravného prístupu, ale aj zhodnotenie širších vzťahov má samospráva k posudzovanému objektu Pastierska a Východné. V prípade objektu Račianska navrhuje pre blízke dopravné železničné napojenie ponechať využitie ako kancelárie. So zámerom na výstavbu v lokalite Pekná cesta mestská časť nesúhlasí.

Dopravné prepojenie

V Dúbravke bol návrh hlavného mesta prerokovaný na miestnej komisii územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít. „Na základe jej výsledkov mestská časť súhlasí s pripomienkami so spracovaním urbanistickej štúdie nájomných bytov,“ poznamenala Zuzana Morávková z tlačového referátu.

Napríklad v prípade Agátovej ulice podmieňuje kladné stanovisko na realizáciu bytovej zástavby najmä predĺžením električkovej trate k železničnej trati Bratislava – Malacky (TIOP Lamačská Brána) a pešiu dostupnosť zastávky a tiež predĺženie Saratovskej ulice na cestu II/505 a následne na diaľnicu D2.

K zásadným pripomienkam samosprávy patrí napríklad aj overenie dopravného prepojenia Dúbravčickej ulice až na Hodonínsku, respektíve možnosť napojenia tejto komunikácie na diaľnicu D2 či rozšírenie územia lokality Na vrátkach aj o kontaktnú parcelu na Dúbravčickej ulici, s tým, že na danom pozemku sa navrhuje vybudovanie parkoviska či garáže.

Dlho zanedbávaná diskusia

Petržalka vnímame štúdiu ako dokument, „ktorý otvára dlho zanedbávanú diskusiu k téme dostupného bývania jednak na odbornej, ale aj na politickej úrovni.“ O návrhu štúdie sa diskutuje na príslušnom oddelení miestneho úradu, ale aj v poslaneckých komisiách.

„V tejto chvíli je predčasné vynášať definitívne stanoviská k daným lokalitám. Diskusia ešte nie je uzavretá,“ podotkol Daniel Bernát z referátu komunikácie s verejnosťou s tým, že iné lokality vhodné na výstavbu nájomného bývania by mohli vzísť práve z tejto diskusie.

Návrh zadania vyhľadávacej štúdie je na webe hlavného mesta i v kancelárii prvého kontaktu na magistráte. Verejnosť ho môže pripomienkovať do konca januára. Magistrát priznáva, že v otázke nájomného bývania má Bratislava veľký dlh a v rámci hlavných miest V4 je na tom najhoršie.