V týchto dňoch je ešte okolo klientskeho centra čulý stavebný ruch, dokončiť treba napríklad chodníky smerom od centrály Slovenskej sporiteľne. Buduje sa aj prístavba budúceho supermarketu novej slovenskej značky Yeme, ktorý ešte nemá presný dátum otvorenia.

V Klientskom centre Bratislava bude mať verejnosť k dispozícii napríklad služby Okresného úradu Bratislava - všeobecnú podateľňu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor všeobecnej vnútornej správy s agendou osvedčovania listín a overovania podpisov, agendou štátneho občianstva a zmeny mena a priezviska.

V centra bude aj odbor živnostenského podnikania, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, odbor krízového riadenia, majetkovoprávny odbor, odbor školstva, odbor výstavby a bytovej politiky, odbor opravných prostriedkov a organizačný odbor.

Bude tu pôsobiť aj Krajský dopravný inšpektorát, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I a III, konkrétne oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície a tiež podateľňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Občania a podnikatelia budú môcť v klientskom centre uhradiť aj správne poplatky prostredníctvom elektronického platobného systému eKolok, ako aj prostredníctvom platobných terminálov. Podnikatelia tiež budú môcť využiť služby poradcu pre elektronický kontraktačný systém pre obchodovanie so štátom (elektronické trhovisko).

Vydávať sa tu budú tiež výpisy z Obchodného registra SR a výpisy účtovných závierok a tiež výpisy a odpisy z registra trestov. Súčasťou klientskeho centra bude aj pobočka Slovenskej pošty. Pred centrom bude možné parkovať zadarmo jeden a pol hodiny. V prípade, ak klient preukáže, že vybavoval záležitosti dlhšie, bezplatné parkovanie mu predĺžia.

Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Bratislava budú zjednotené, a to v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8. do 15. hodiny, v stredu od 8. do 17. a v piatok od 8. do 14. hodiny.

Klientske centrum štátnej správy otvoria v Bratislave vo februári

Klientske centrum štátnej správy v Bratislave Zdroj: TREND Reality

„Upozorňujeme, že z dôvodu sťahovania nebudú niektoré úrady fungovať v piatok 29. januára,“ uvádza tlačový odbor ministerstva vnútra. Konkrétne ide o krajský dopravný inšpektorát, živnostenský odbor okresného úradu a oddelenia dokladov v okrese Bratislava I a III.

Ministerstvo odporúča vybaviť si neodkladné úradné záležitosti v predstihu. Náhradný úradný deň pre krajský dopravný inšpektorát je v utorok 26. januára od 8. do 15. hodiny.

Rezort vnútra buduje klientske centrá ako kontaktné a administratívne miesta pre verejnosť v súvislosti s reformou miestnej štátnej správy známej pod názvom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa).

V rámci klientskeho centra sú integrované služby, ktoré sú poskytované útvarmi Ministerstva vnútra SR, ako aj inými subjektmi verejnej správy. Doteraz rezort otvoril 43 klientskych centier z celkového plánovaného počtu 79.

Za budovou Klientskeho centra stavia pôvodný majiteľ starej Ikey, spoločnosť Vienna Invest, novú tržnicu Fresh Market. Otvorenie ohlásila na piatok 29. januára. Ani jeden a pol týždňa pred plánovaným otvorením však nie je hotová predná fasáda a upravené okolie budovy.

Klientske centrum štátnej správy otvoria v Bratislave vo februári

Klientske centrum štátnej správy v Bratislave Zdroj: TREND Reality