Po novom je na viac ako polovici územia parku prioritou najmä ochrana prírody s čo najmenej zásahmi. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informovali zástupcovia hlavného mesta a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

Zámerom zonácie chráneného areálu Horský park bolo zosúladiť stále väčšiu túžbu obyvateľov po prírode, športovaní a rekreácii s ochranou i zachovaním parku.

Rozdelený na päť zón

Pre zvýšenie ochrany tejto lokality vypracovali preto štátni ochranári v spolupráci s mestom Bratislava program starostlivosti o toto územie.

„Som rád, že sa podarilo nájsť a presadiť spôsob, ako skĺbiť požiadavky a potreby návštevníkov so starostlivosťou o chránené územie a zachovať tak Horský park čo najdlhšie aj pre budúce generácie,“ povedal bratislavský primátor Matúš Vallo.

Horský park rozdelili do zón, prioritou je ochrana prírody

Horský park Zdroj: Mesto Bratislava

Generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda priblížil, že program starostlivosti o chránený areál rozdeľuje Horský park na jednotlivé zóny a nastavuje pravidlá. „Prioritou je zachovanie tohto vzácneho územia s čo najmenšími zásahmi do prírody,“ podotkol.

Aktuálne sú už v parku vyznačené jeho jednotlivé zóny. O samotnej zonácii sa môžu návštevníci informovať aj na vstupoch do Horského parku.

Jednou zo zón je „les v prírodnom priestore“, kde je prioritou ochrana prírody a zachovanie starého lesného porastu s pôvodnými druhmi biotopov. Nebudú sa tam realizovať žiadne zásahy a úpravy prostredia človekom ani výruby či orezy. Mesto a ochranári preto upozorňujú, že návštevníci musia byť v tomto priestore opatrní.

Ďalšou časťou parku je „les v prechodnom priestore“, čo je nárazníková zóna medzi bezzásahovým a rekreačným priestorom. V tejto lokalite sa bude realizovať čo najmenej zásahov. Vo výnimočných prípadoch sa však budú vykonávať výruby a orezy stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ľudí.

Horský park rozdelili do zón, prioritou je ochrana prírody

Horský park Zdroj: Mesto Bratislava

Časť „les v edukačno-rekreačnom priestore“ (ide o takmer polovicu rozlohy Horského parku) bude okrem zachovania starého lesného porastu využitá najmä na vzdelávanie a rekreáciu. Môžu sa tam rúbať nebezpečné stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, ale aj realizovať orezy konárov, dosádzať dreviny, byliny či umiestňovať lavičky, odpadové nádoby či cvičebné prvky.

Aj prírodné jazierko

V zóne „lúka v edukačno-rekreačnom prostredí“ bude hlavnou úlohou zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o lúčne spoločenstvá. Lúka sa bude pravidelne kosiť a bude tam možné dosadiť vhodné byliny a umiestniť aj prvky drobnej architektúry.

V lokalite „mokraď v edukačno-rekreačnom priestore“ vznikne opäť prírodné jazierko s cieľom zachovania a zlepšenia stavu mokrade. Budú tam môcť byť nevyhnutné výruby, orezy, dosádzanie zelene i umiestnenie drobnej architektúry.