Týkajú sa lokalít Na Revíne a Vlárska, pre ktoré začína mestská časť spracovávať územné plány zón. Predmetné územia v súčasnosti reguluje len územný plán mesta z roku 2007. Stavebné uzávery má už vyhlásené pre lokality Biely kríž a Jelšová.

„Stavebná uzávera ochráni dané územia pred výstavbou do obdobia, keď budeme mať spracovanú a schválenú podrobnú reguláciu výstavby vo forme územného plánu zóny,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vo vymedzených zónach dočasne obmedzuje stavebná činnosť až do schválenia územného plánu zóny, najdlhšie však na čas piatich rokov.

„Stavebná uzávera nie je cieľom riadenia rozvoja územia, ale prostriedkom, ktorý vytvára podmienky na stabilizáciu súčasného stavu v území tak, aby mohol byť efektívne a účelne spracovaný územný plán zóny,“ poznamenáva Peter Vaškovič, novomestský vicestarosta a zároveň predseda komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby miestneho zastupiteľstva.

Nové Mesto má aktuálne schválených päť územných plánov zón, a to Podhorský pás, Koliba – Stráže, Koliba – Kamenné sady, Tehelná a Horný Kramer. Rozpracované sú tri územné plány zón, konkrétne pre Biely kríž, Mierovú kolóniu a Ľudovú štvrť. Pracuje sa aj na ďalších štyroch územných plánoch zón. Ide o lokality Horná Mlynská dolina, Nobelova, Zátišie – Hattalova a Jelšová – Kramáre.

Mestská časť taktiež pripravuje obstarávanie územného plánu Krahulčia a aktualizáciu územných zón, ktoré postupom času zastarali.