Mesto Bratislava chce zámenou nadobudnúť do výlučného vlastníctva historickú budovu na Panskej ulici, známu ako Lekáreň u Salvátora. Je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí medzi najfotografovanejšie v historickom centre mesta.

Rozhodovať o tom bude vo štvrtok (28. 5.) mestské zastupiteľstvo. Ak poslanci zámer odobria, mesto má záujem budovu zrekonštruovať, potvrdila hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková.

Polovica tejto ikonickej bratislavskej budovy je vo vlastníctve mesta. Druhá polovica je v rukách súkromného vlastníka, ktorým je aktuálne spoločnosť Forespo Helios 2. „Výmera celej stavby je 242 štvorcových metrov a cena za 50-percentný podiel bola znaleckým posudkom určená na 372 758,44 eura,“ uviedla K. Jánošíková. Stavba je momentálne v zanedbanom technickom stave a podľa mesta nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu.

Vedenie mesta preto oslovilo súkromného vlastníka a tlmočilo mu svoj zámer získať budovu do stopercentného vlastníctva mesta. Výsledkom rokovaní podľa K. Jánošíkovej je, že mesto má aktuálne možnosť získať celú budovu do výlučného vlastníctva zámenou za nebytový priestor na Panskej ulici 2 a predajom rozostavaného skeletu vodojemu z 80. rokov minulého storočia v mestskej časti Devín.

„Vlastník polovičného podielu v Salvátore dal mestu v rámci rokovaní ponuku na tieto dve nehnuteľnosti a keďže mesto s nimi nemá žiadne zámery a ich cena podľa znaleckých posudkov zodpovedá cene podielu v Salvátore, rozhodli sme sa takúto ponuku rozpracovať a predložiť mestským poslancom,“ spresnila hovorkyňa.

V nebytovom priestore na Panskej ulici vo vlastníctve mesta sa v súčasnosti nachádza predajňa ľudovoumeleckého, spotrebného a úžitkového tovaru - Folk Folk. Požiadavkou hlavného mesta je, aby v prípade, že príde k zámene nehnuteľností, ostal účel využitia tohto nebytového priestoru zachovaný.

Toto spoločnosť Forespo Helios 2 akceptovala a v prípade nadobudnutia vlastníckeho práva k nebytovému priestoru je pripravená uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu minimálne tri roky so spoločnosťou Folk Folk za obdobných podmienok, aké by uzatváralo mesto, o čom bola táto spoločnosť aj informovaná. „Uvedený nebytový priestor má výmeru 151,19 štvorcového metra a jeho cena bola znaleckým posudkom určená na 256 429,50 eura,“ doplnila K. Jánošíková.

Ďalším objektom, ktorý by mal byť predmetom navrhovaného majetkovoprávneho vyrovnania, je rozpadávajúci sa skelet vodojemu v Devíne na pozemkoch troch vlastníkov. Jedným z nich je aj Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá tu vlastní približne 54 štvorcových metrov tohto pozemku a cena za rozostavanú stavbu vodojemu bola znaleckým posudkom stanovená na 116 817,72 eura.

Vodojem chátra a nemá oň záujem ani BVS. Navyše, od roku 2018 je pre túto stavbu vedený súdny spor voči hlavnému mestu o zaplatenie 63 248,71 eura s príslušenstvom za bezdôvodné užívanie pozemkov. V tomto prípade ide o opakovanú odplatu, pri ktorej súd de facto rozhoduje o výške odplaty.

„Rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností spolu s predávanou nehnuteľnosťou predstavuje sumu 488,78 eura v prospech hlavného mesta. Zároveň by bol predajom skeletu vodojemu ukončený súdny spor vedený voči hlavnému mestu s podmienkou, že vlastníci pozemkov sa vzdajú všetkých finančných nárokov voči hlavnému mestu vyplývajúcich z daného súdneho sporu,“ uviedla K. Jánošíková.