Už skôr bola ohlásená premena areálu bývalých Malinovského kasární. V súťaži ich kúpil od mesta HB Reavis. Developer zatiaľ nepredstavil presnú podobu projektu multifukčného mestského centra za 150 miliónov eur.

Mesto Košice teraz oznámilo prerokovanie urbanistickej štúdie Alvinczyho-Bellova v Starom Meste. Ide o prázdnu plochu po zbúraní bývalého areálu Odevných závodov kapitána Nálepku, neskôr firmy Kodex Plus, na Bellovej a Alvinczyho ulici.

Štúdiu si objednal vlastník pozemkov s rozlohou takmer 11-tisíc štvorcových metrov, spoločnosť Albelli. Vypracoval ju tím pod vedením architektov zo spoločnosti KOPA. Haly bývalých odevných závodov začala búrať v auguste 2010 materská spoločnosť investora Neomad.

Štúdia nazvaná Rezidencia Albelli ukazuje, čo je možné v lokalite postaviť v súlade s územným plánom a normami. Prináša mestský blok s takmer 350 bytmi, 650 parkovacími miestami a 1 400 štvorcovými metrami plochy pre občiansku vybavenosť. Rieši aj hrozbu záplavy územia.

Koncept zástavby tvoria tri líniové objekty vytvárajúce blok tvaru U na spoločnej podnoži s podzemným parkovaním. Dominanta s maximálnou výškou 12 podlaží má byť na severe územia, pri križovatke ulíc Alvinczyho a Slovenskej Jednoty.

Zástavba dopĺňajúca uličnú líniu Alvinczyho ulice má byť zameraná na občiansku vybavenosť, prevádzky obchodov, služieb, stravovania, ambulancií či predškolských zariadení, s možnosťou bývania na vyšších podlažiach s charakterom mestských domov. Výška by mala dosiahnuť najviac šesť podlaží plus jedno ustúpené.

Ako sa zmení lukratívny košický brownfield

Rezidencia Albelli Zdroj: Albelli

Na Bellovej ulici má byť občianska vybavenosť v menšej miere. V poloverejnom vnútrobloku má byť park, škôlka alebo detské jasle a súkromné záhradky pre prízemné byty. Výšková budova by mala mať obytnú funkciu, možná je však aj administratívna.

Bytové domy vo vnútrobloku môžu mať najviac sedem podlaží s ustúpeným ôsmym. Štúdia sa prikláňa k ustúpeniu aj siedmeho podlažia a vytvoreniu penthausov so strešnými terasami. V skladbe bytov by mali prevládať trojizbové s menším zastúpením jedno- a dvojizbákov.

Dopravné napojenie nového súboru by malo byť z Alvinczyho aj Bellovej ulice. Dlhodobé parkovanie má pokryť podzemná garáž a krátkodobé miesta na teréne. Maximálny variant počíta so 650 parkovacími miestami.

Pri výstavbe na úrovni horného limitu by bolo potrebné vybudovať trojpodlažnú garáž, čo je však pre nevyhnutné protipovodňové opatrenia technicky aj finančne veľmi náročné. Na hrozbu záplav reaguje aj umiestnenie bývania nad hladinu storočnej vody.

Štúdia počíta s napojením rezidencie na mestské cyklistické trasy, ktoré majú byť spolu s pešími oddelené od automobilovej dopravy. Má rešpektovať aj existujúcu zeleň.

Štúdia ukazuje možné využitie územia vychádzajúc z možností daných územným plánom. Konkrétnu skladbu objektov, počet bytov a prevádzok občianskej vybavenosti určí až projekt pre územné rozhodnutie.

View Rezidencia Albelli in a larger map