• Má majiteľ bytu právo zvýšiť výšku nájomného?

Problematiku nájmu bytov upravuje Občiansky zákonník v časti venovanej nájomnej zmluve (§ 663 až 684). Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) a za dohodnutých podmienok užíval alebo z nej bral aj úžitky.

Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať opis príslušenstva a stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.

Nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Spôsob výpočtu nájomného, úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, spôsob ich platenia, ako aj prípady, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a zmeniť ďalšie podmienky nájomnej zmluvy, ustanoví osobitný právny predpis. Tento predpis sa však týka predovšetkým družstevných, štátnych alebo chránených bytov. Úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo preddavok na ne sa platí spolu s nájomným, ak sa účastníci nedohodnú alebo právny predpis neustanoví inak.

Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak. Zrušiť nájomnú zmluvu dojednanú na neurčitú dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, nájomnú zmluvu možno vypovedať pri nájmoch nehnuteľností v trojmesačnej lehote a pri nájmoch hnuteľných vecí v jednomesačnej lehote.

Pokiaľ teda váš prenajímateľ chce jednorázovo zvýšiť nájomné, je potrebné preveriť si, čo obsahuje vaša nájomná zmluva. Pokiaľ máte riadne zadefinovanú výšku nájomného a spôsob (alebo výšku) úhrad za úhrady za plnenie spojené s užívaním bytu (energie), majiteľ nehnuteľnosti nemá právo jednorázovo zvýšiť nájomné.

Niekedy sa v zmluvách uvádza právo majiteľa zvýšiť nájomné o výšku inflácie. Pokiaľ tento bod vaša nájomná zmluva obsahuje, mali by ste rešpektovať zvýšenie o túto sumu. Výška nájomného je však tvorená vzájomnou dohodou, tzn. že na jej výške sa musia zmluvné strany dohodnúť (pokiaľ nejde o byty družstevné, chránené a pod., tieto upravuje osobitný predpis). Pokiaľ nesúhlasíte s navýšením nájomného, je rozumnejšie dohodnúť sa na ukončení nájomného vzťahu, a to v zmysle uzatvorenej zmluvy alebo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, alebo výpoveďou či dohodou.

Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.