Otec je užívateľom jednej zo záhrad v záhradkárskej osade. V súlade so zákonom si dali žiadosť na mestský úrad o odkúpenie. Obec si žiadala, aby našli vlastníkov, pričom ale záhrady si svojpomocne upravili ešte v r. 1983 zo smetiska, ktoré bolo na bývalých urbárskych pozemkoch. Platili za uvedené pozemky daň z pôdy a užívali záhradku nepretržite, teda 28 rokov. Majiteľa sa doteraz nepodarilo nájsť, pretože urbárska obec nebola obnovená. Pozemky sú vedené v katastri ako majetok urbárskej obce, ktorá nie je nikde evidovaná a teda zrejme neexistuje. Je možné tieto pozemky pre jednotlivých záhradkárov získať vydržaním? Majú urobený aj geometrický plán. Ak je možné vydržanie, aký je potom postup?

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobúdania vlastníckeho práva za predpokladu, že dôjde k splneniu podmienok, ktoré zákon vyžaduje. Podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení sa oprávnený držiteľ stáva vlastníkom nehnuteľnosti, ak ju má nepretržite v držbe po dobu desať rokov (započítava sa aj doba, po ktorú ju mal v oprávnenej držbe jeho právny predchodca).

Držiteľom je potom ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou, pričom oprávneným držiteľom je len ten, kto je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec patrí. Hoci zákon stanovuje, že v prípade pochybností sa predpokladá, že držba je oprávnená, táto zákonná domnienka môže byť dôkazom opaku vyvrátená.

V prípade, že zákonom požadované podmienky boli v danom prípade splnené, dochádza k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti už ich samotným splnením bez rozhodnutia nejakého orgánu.

Z hľadiska právnej istoty a tiež z dôvodu zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je však potrebné, aby bolo nadobudnutie vlastníckeho práva osvedčené notárskou zápisnicou alebo potvrdené rozhodnutím súdu na základe určovacej žaloby.

Na posúdenie splnenia zákonom stanovených podmienok v prípade Vášho otca je potrebné posúdiť skutočnosť, či bol Váš otec oprávneným držiteľom, keďže vzhľadom na 28 rokov užívania by podmienka vydržacej doby zrejme splnená bola.

V tomto prípade sa bude teda dobromyseľnosť posudzovať vo vzťahu k objektívnym okolnostiam prípadu, t.j. nebude rozhodujúca subjektívna stránka (či skutočne vedel alebo nie o tom, že mu vec nepatrí), ale objektívna, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k ostatným okolnostiam danej právnej situácie a zahŕňa aj skutočnosť, či sa Váš otec mohol alebo mal dozvedieť o tom, že mu predmetný pozemok nepatrí.

Keďže uvádzate, že Váš otec požiadal obec o odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti, resp. uskutočnil ďalšie kroky za účelom zistenia skutočných vlastníkov, bol si zrejme vedomý toho, že mu tieto pozemky nepatria, čo by vylučovalo jeho dobromyseľnosť v danom prípade, a teda by s najväčšou pravdepodobnosťou neboli splnené podmienky vydržania.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Právna poradňa na TRENDreality.sk. Prečítajte si právne problémy, ktoré sme zatiaľ riešili.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.