Zvážili ste všetky pre a proti a rozhodli ste sa požiadať o hypotekárny úver. Pripravte sa potom na veľké papierovačky. Banka bude od vás žiadať viacero rôznych dokladov. Ak potrebujete vedieť, ktoré to sú, pomôže vám nasledujúci prehľad tých najdôležitejších:

Ako preukázať totožnosť:

 • Občianskym preukazom  – predkladá ho žiadateľ, spolužiadatelia, ručitelia ako aj osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť nehnuteľnosť, ktorá sa bude zakladať v prospech banky. V prípade cudzích štátnych príslušníkov s pobytom na Slovensku ho nahrádza povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt. V prípade žiadateľa s trvalým pobytom v zahraničí je hlavným dokladom pas.
 • Druhým dokladom totožnosti – môže to byť napr. vodičský preukaz, pas, preukaz poistenca alebo  rodný list. Ale nie všetky banky ho požadujú
 • Rozhodnutím o rozvode, prípadne rozhodnutím o rozdelení bezpdieloveho spoluvlastníctva manželov alebo jeho zúžení, ak je to v čase podávania žiadosti aktuálne

Ako preukázať príjem 

Na dokladovanie príjmu žiadateľ predkladá banke: 

 • Potvrdenie o príjme -  štandardne na tlačive konkrétnej banky. Niektoré banky tento doklad nežiadajú, nakoľko príjem klienta overujú prostredníctvom Sociálnej poisťovne
 • Výpisy z účtu – záleží od banky, či ich potrebuje a taktiež za aké obdobie. Štandardne sa poskytujú za 1 až 3 mesiace
 • Kópiu pracovnej zmluvy  vyžadujú banky najmä od klientov, ktorí sú zamestnaní v zahraničí
 • Daňové priznanie za posledný ukončený kalendárny rok vrátane príloh, ak ide o klienta živnostníka alebo vlastníka či spoluvlastníka obchodnej spoločnosti (s.r.o.,  a.s.)
 • Potvrdenie o výške daňovej povinnosti a daňových nedoplatkoch – vystaví ho daňový úrad na tlačive banky za poplatok 1,50 eura.

Ako preukázať účel úveru

Prostredníctvom hypotekárneho úveru riešia žiadatelia rôzne životné situácie. Predstavíme najzákladnejšie účely využitia hypotéky a poradíme k nim doklady, ktoré musíte zabezpečiť. 

1. Kúpa nehnuteľnosti

 • Kúpna zmluva / Zmluva o budúcej kúpnej zmluve/ Zmluva o výstavbe, príp. iná zmluva, ktorá potvrdzuje nadobudnutie. Banky štandardne k žiadosti požadujú návrh zmluvy bez podpisu, avšak s takouto zmluvou nemusíte vždy pochodiť.

2. Výstavba nehnuteľnosti

 • Právoplatné stavebné povolenie 
 • Projektová dokumentácia – najdôležitejšie sú pôdorysy a pohľady na dom
 • Geometrický plán
 • Rozpočet stavby - položkový rozpočet z projektovej dokumentácie alebo klientom vypracovaný. Následná výstavba sa preukazuje dokladmi z registračnej pokladnice (bločkami) a faktúrami alebo fotodokumentáciou.
 • Zmluva o dielo resp. zmluva o výstavbe v prípade výstavby na kľúč

3. Rekonštrukcia, údržba alebo modernizácia

 • Ohlásenie stavebných prác stavebnému úradu alebo stavebné povolenie – súhlas stavebného úradu závisí od rozsahu prestavby alebo  rekonštrukcie nehnuteľnosti
 • Predpokladaný rozpočet nákladov súvisiacich s rekonštrukciou
 • Projektová dokumentácia, ak bolo vydané stavebné povolenie

4. Splatenie iného úveru

 • Pôvodná úverová zmluva
 • Potvrdenie o aktuálnom zostatku úveru,  príp. aj súhlas s predčasných splatením úveru (banky ho málokedy požadujú k žiadosti)

Ako dokladovať založenú nehnuteľnosť

Dokladovanie nehnuteľnosti, ktorá bude hypotéku zabezpečovať, sa opiera predovšetkým na znalecký posudok. Banke ho predložíte  štandardne v jednom až dvoch písomných vyhotovenia a aj v elektronickej verzii na CD-nosiči. Banky zvyčajne požadujú, aby bol posudok nový, t. j. nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti. V prípade niektorých účelov, ako napr. refinancovanie úverov,  v banke uspejete aj s niekoľkoročným posudkom, ale musíte doložiť aktuálnu fotodokumentáciu stavu nehnuteľnosti. 

Súčasťou znaleckého posudku bývajú nasledujúce doklady, ktoré musíte zabezpečiť:

 • List vlastníctva a  kópia z katastrálnej mapy – štandardne banky akceptujú aj výstupy z katastrálneho portálu. Tieto dva dokumenty sú vždy súčasťou znaleckého posudku
 • Doklad o veku stavby – myslí sa ním kolaudačné rozhodnutie, príp. potvrdenie od správcu bytového domu
 • Pôvodný titul nadobudnutia, t. j. zmluva, ktorou nadobudol súčasný vlastník nehnuteľnosť 
 • Vyhlásenie obce o prevzatí príjazdovej cesty do užívania alebo Zmluva o zriadení vecného bremena na príjazdovú cestu sa využíva v prípadoch, ak je účelom kúpa pozemku alebo výstavba domu, pričom príjazdová cesta ešte nie je vo vlastníctve obce alebo spoluvlastníckom podiely žiadateľa.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Žiadosť o hypotéku: Aké doklady pýta banka
Žiadosť o hypotéku: Aké doklady pýta banka
Žiadosť o hypotéku: Aké doklady pýta banka

Žiadosť o hypotéku: Aké doklady pýta banka