Otázka: Predávam chatu a chcel by som vedieť, či sa aj na nehnuteľnosť viaže nejaká záruka.

Predaj nehnuteľnosti predstavuje z právneho hľadiska uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Záručná doba pri predaji nehnuteľností nie je upravená osobitne a podlieha všeobecnému režimu stanovenému Občianskym zákonníkom.

Záruka je definovaná ako zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby po splnení. Záruka môže  byť určená zákonom, jednostranným vyhlásením scudziteľa (predávajúceho) alebo dohodou zmluvných strán, ktoré sa môžu dohodnúť na širšom rozsahu záruky alebo na dlhšej záručnej dobe, než stanovuje zákon.

Občiansky zákonník výslovne stanovuje záručnú dobu len v prípade tzv. spotrebiteľských zmlúv. Predaj nehnuteľností v prevažnej miere do tohto režimu nespadá, preto na tieto právne vzťahy bude možné aplikovať len všeobecnú úpravu zodpovednosti za vady.

Predávajúci v tomto prípade zodpovedá za to, že prevádzaná nehnuteľnosť má v čase predaja vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno používať podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak scudziteľ nepreukáže opak. V rámci všeobecnej zodpovednosti za vady platí, že pokiaľ nejde o vadu, ktorá sa prejavila do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia, kupujúci musí dokázať, že existovala už v čase prevzatia veci. 

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autor pracuje v advokátskej kancelárii CLServices.