Pri kúpe bytu časť kúpnej ceny financujeme prostredníctvom hypotéky a zvyšok, ktorý platíme z vlastných prostriedkov, vinkulujeme u notára. V zmluve som si všimla, že pri uvoľňovaní našej hotovosti predávajúcim môže byt na liste vlastníctva okrem našej „hypotéky“ aj zákonné záložné právo podľa § 15 zákona číslo 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Čo toto právo znamená? Nechceme mať na našom byte nejaké cudzie ťarchy?

Podľa § 15 zák.č.182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uvedené záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Záložné právo vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome v prospech spoločenstva. Ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Väčšina zmlúv o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov obsahujú informáciu o vzniku záložného práva. Ak by ju aj neobsahovali, dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru do katastra nehnuteľností záložné právo vznikne zo zákona.

V praxi to znamená, že ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru prestane uhrádzať platby do fondu údržby a opráv, ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú oprávnení uspokojiť túto pohľadávku realizáciou svojho zákonného záložného práva k bytu alebo nebytovému priestoru neplatiča. Urobiť to možno predajom na verejnej dražbe alebo prostredníctvom exekútora.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.