Otázka: Manžel nespláca hypoúver a bola mu už nariadená aj exekúcia. V spoločnej domácnosti nežijeme už vyše roka, avšak exekútor zablokoval účet aj mne. Ako sa mám brániť?

Pokiaľ sa manželia nedohodli inak, uzatvorením manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, do ktorého patrí všetok majetok získaný ktorýmkoľvek manželom za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom, darom, v reštitúcii a vecí slúžiacich osobnej potrebe alebo výkonu povolania niektorého z manželov.

V prvom rade by bolo potrebné vyriešiť otázku, či zmluvu o hypotekárnom úvere uzatvoril výlučne Váš manžel alebo bola podpísaná oboma manželmi. Podľa Občianskeho zákonníka bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. Pri ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný.

Nepoznáme síce výšku hypotekárneho úveru, ale možno predpokladať, že pôjde o právny úkon, ktorý nie je bežnou vecou. V prípade, že by zmluva o hypotekárnom úvere bola uzatvorená bez Vášho vedomia a súhlasu, bola by relatívne neplatným právnym úkonom, ktorý možno v lehote troch rokov napadnúť na súde. Takýto scenár však nie je veľmi pravdepodobný vzhľadom na veľkú opatrnosť a precíznosť bánk pri poskytovaní hypotekárnych úverov.

Čo sa týka exekúcie, podľa Občianskeho zákonníka pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sme uviedli vyššie.

Skutočnosť, že s manželom nežijete v spoločnej domácnosti, nemá v tejto súvislosti právnu relevanciu. Exekúciu ale nemožno viesť zrážkami zo mzdy manžela povinného, t.j. ešte predtým, ako je mzda vyplatená. Avšak potom, ako bola mzda manželovi povinného prevedená na jeho účet, t.j. vyplatená, stáva sa súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov a exekúciou ju možno postihnúť.

Pokiaľ by exekútor siahol na majetok, ktorý je Vaším výlučným vlastníctvom, ako prostriedok ochrany prichádza do úvahy tzv. excindačná žaloba, t.j. žaloba o vylúčenie veci z exekúcie.

Pokiaľ by zmluvu o hypotekárnom úvere uzatvoril Váš manžel ešte pred uzatvorením manželstva, čiže pohľadávka by nevznikla za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri výkone exekúcie by exekútor mohol siahnuť len na majetok vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela.

Pokiaľ majetok vo výlučnom vlastníctve povinného (dlžníka) nestačí na uspokojenie pohľadávky, je potrebné najprv zabezpečiť vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a až následne je možné pohľadávku v exekučnom konaní uspokojiť z majetku, ktorý po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov pripadol do výlučného vlastníctva povinného.

Ak by exekútor začal vykonávať exekúciu pohľadávky jedného z manželov, ktorá vznikla pred uzatvorením manželstva z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ako prostriedok obrany manžela povinného prichádza do úvahy opäť excindačná žaloba.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autor pracuje v advokátskej kancelárii CLServices.