• Chcela by som predať byt a zaujímalo by ma, ako mám vypracovať zmluvu a čo všetko by mala obsahovať. Alebo by som to mala nechať radšej na odborníka? Kedy treba ísť na kataster a čo treba predložiť tam?

Vypracovanie kúpnej zmluvy

Daniela Rážová

Podpis kúpnej zmluvy je posledným a najdôležitejším úkonom pri predaji nehnuteľnosti. Kúpna zmluva má zákonom určené náležitosti. Ak by niektoré z povinných náležitostí v zmluve chýbali, kataster môže vklad prerušiť alebo v krajnom prípade úplne zamietnuť.

Prípravu a obsah kúpnej zmluvy by ste nemali podceňovať, v prípade, že by nebodaj došlo k následným sporom medzi predávajúcimi a kupujúcimi, súd bude vždy brať do úvahy ustanovenia, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve. Preto vám odporúčam, aby ste prípravu a pripomienkovanie kúpnych zmlúv radšej zverili do rúk odborníkom.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:

 • označenie zmluvných strán;
 • popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome;
 • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome;
 • úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku;
 • dohodnutú kúpnu cenu za nehnuteľnosť a spôsob jej úhrady;
 • vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy;
 • vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu;
 • úpravu práv k účelovým objektom civilnej ochrany obyvateľstva, ak sú také objekty v dome;
 • prejav vôle previesť vlastníctvo; najmä prehlásenie, že predávajúci sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a že zmluvný prejav je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný, zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme;
 • prehlásenie predávajúcich, že na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená a že nehnuteľnosť nie je zaťažená právami tretích osôb;
 • v zmluve má byť špecifikovaný moment, v ktorom prechádza vlastníctvo na kupujúceho (vlastníctvo nehnuteľnosti nadobúdajú kupujúci vkladom do katastra nehnuteľností);
 • ostatné všeobecné ustanovenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, najmä termín uvoľnenia a odovzdania predmetu prevodu, ustanovenia o odhlásení sa z trvalého pobytu v nehnuteľnosti, ustanovenia o prepise energií na nových majiteľov a podobne, kto platí správny poplatok na katastri a podobne;
 • v zmluve má byť uvedené v koľkých rovnopisoch sa zmluva vyhotovuje.
 • Zmluvy podávate na kataster spolu s návrhom na vklad.

  Návrh na vklad do katastra musí byť podaný účastníkom konania písomne a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti:

 • meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania;
 • označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný;
 • označenie právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva). Ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky tieto právne úkony;
 • číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má byť vkladom dotknuté, už v katastri zapísané.
 • K návrhu na vklad je potrebné priložiť prílohy, ktorými sú najmä:

 • zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení podľa počtu účastníkov konania a jej tri ďalšie vyhotovenia;
 • verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti – ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva;
 • identifikácia parciel – ak vlastnícke právo nie je vpísané na liste vlastníctva;
 • geometrický plán – ak nehnuteľnosť, ktorá vznikla reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, alebo k listine o vecnom bremene;
 • výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba;
 • dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom;
 • pri bytoch aj vyhlásenie správcu.

  Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.