• Svoj byt prenajímam už 3 roky, nájomca však už viackrát poškodil nábytok a aj napriek upozorneniu si doň vodí partie. Sú to dostačujúce dôvody na výpoveď z nájmu?

Výpovedné dôvody, keď prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, sú vtedy:

1. keď prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov;

Výpoveď z nájmu bytu

Daniela Rážová

2. ak nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný a prenajímateľ potrebuje byt pre iného nájomcu, ktorý bude túto prácu vykonávať,

3. ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome,

4. ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako tri mesiace,

5. ak je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom dlhší čas ďalej užívať,

6. ak ide o byt, ktorý súvisí stavebne s priestormi určenými na prevádzkovanie obchodu alebo inej podnikateľskej činnosti, a nájomca alebo vlastník týchto nebytových priestorov chce tento byt užívať,

7. ak má nájomca dva byty alebo viac bytov, okrem prípadov, že od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby užíval iba jeden byt,

8. ak nájomca neužíva byt bez vážnych dôvodov,

9. ak ide o byt osobitného určenia alebo o byt v dome osobitného určenia a nájomca nie je zdravotne postihnutá osoba,

10. ak nájomca využíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome.

Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.