So súrodencami som po rodičoch zdedila nejaké pozemky, ktoré máme v podielovom spoluvlastníctve. Keďže by som si rada postavila rodinný dom na časti pozemkov, so súrodencami sme sa dohodli na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Jeden z bratov je dlhodobejšie odcestovaný v zahraničí, ale jeho manželka má plnú moc. Moja otázka znie: Musí aj ona overovať podpis na zmluve? Kto všetko vlastne overuje podpis na zmluve?

Ohľadom úradne overených podpisov, či už notárom alebo matrikou, na zmluvách platí nasledovné:

Úradne overený na zmluvách musí byť:

● podpis prevodcu  na zmluve

● pri kúpnych zmluvách podpis predávajúceho , pri darovacej zmluve podpis darcu, pri zámennej zmluve podpis oboch zmluvných strán,

● podpis povinného z predkupného práva,

● podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve,

● podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

Podľa ustanovení katastrálneho zákona sa nevyžaduje, aby bol podpis vlastníka nehnuteľnosti  v prípade vzniku záložného práva úradne overený. Zákon taktiež nevyžaduje, aby bol podpis  záložného veriteľa v prípade výmazu záložného práva úradne overený.

Z uvedeného teda vyplýva, že na zmluve musia byť úradne osvedčené podpisy všetkých súrodencov, kde za Vášho brata na základe splnomocnenia bude úradne osvedčený podpis jeho manželky.  

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.