Staré Mesto bude v porovnaní s inými mestskými časťami špecifické aj v deľbe výnosov za parkovaciu politiku. Magistrát sa tu dohodol na deľbe 70 percent v prospech mesta a 30 percent v prospech Starého Mesta.

V iných bratislavských mestských častiach sa má príjem mesta Bratislava z výnosu úhrad za parkovaciu politiku rozdeliť medzi mesto a príslušnú mestskú časť v pomere 50 percent pre mesto Bratislava a 50 percent pre mestskú časť z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty. V pomere 85 percent pre hlavné mesto a 15 percent pre mestskú časť z ostatných výnosov úhrad to má byť za dočasné parkovanie.

„Od mestských častí nám prišlo 108 pripomienok, ktoré sme vyhodnotili a nejakým spôsobom sme buď čiastočne alebo plne akceptovali 78 pripomienok,“ priblížil M. Vallo. Mesto po pripomienkach miestnych častí i verejnosti pristúpilo k istým zmenám v navrhovanej parkovacej politike.

V Bratislave si podľa aktuálne predloženého všeobecne záväzného nariadenia (VZN) majú rezidenti za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 39 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, majú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Ročná abonentská parkovacia karta má stáť od 500 až po 2 000 eur za rok.

Mesto chce zaviesť aj parkovaciu kartu „bonus“, vďaka ktorej si Bratislavčan bude môcť za 10 eur na rok zakúpiť bonus v podobe dvoch hodín bezplatného parkovania denne v inej spoplatnenej zóne v meste, okrem tarifnej zóny A v Starom Meste.

Parkovacia karta „návšteva“ má umožniť bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla v zóne v rozsahu 100 hodín ročne, v prípade, že na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta alebo 150 hodín ročne, v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta. Za vydanie tejto karty sa podľa návrhu VZN platiť nemá.

„Do konca mája môže verejnosť pripomienkovať VZN. Následne odborné útvary mesta spracujú pripomienky obyvateľov a dáme to do komisií i na mestskú radu tak, aby bolo pripravený materiál na schválenie v mestskom zastupiteľstve na konci júna. Keď to schválime, vytvoríme len rámec, aby sme mohli začať pracovať na všetkých veciach,“ priblížil primátor M. Vallo. Reálne začne podľa jeho slov parkovacia politika platiť na konci roka 2020 alebo začiatkom roka 2021.

Hromadná pripomienka aj od občanov

Okrem mestských častí sa k návrhu parkovacej politiky v Bratislave vyjadrili aj občania, ktorí spísali hromadnú pripomienku, zverejnenú na webe. Stoja za ňou občianski aktivisti Ján Mrva a Ivan Lučanič.

V hromadnej pripomienke žiadajú verejnosť zapracovať predložené podnety mestských častí i občanov z verejných diskusií a predložiť ich v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie a prerokovanie miestnym zastupiteľstvám i na verejnú diskusiu.

Podpísaní občania žiadajú hlavné mesto zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy príjmov z rezidenčných, abonentských kariet a hodinového parkovania. Taktiež požadujú zverejniť metodiku, ktorá bola použitá na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za parkovanie.

„Požadujeme, aby všetky karty ‚rezident 1, 2, 3,‘ boli rovnako spoplatnené a stáli rovnako 50 eur, čím sa vyhneme sporom v domácnostiach a žiadame aj, aby všetky tieto karty mali rovnaké výhody,“ uviedli aktivisti.

Požadujú tiež novú „rodinnú parkovaciu kartu“, v štatúte dať možnosť mestským častiam Bratislavy pristúpiť a odstúpiť od celomestskej parkovacej politiky Bratislavy s ročnou výpovednou dobou.

Pre rezidentské parkovacie karty a pre parkovaciu kartu „bonus“ žiadajú, že nebudú musieť platiť na územiach zón počas obdobia najviac dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Žiadajú tiež, aby pre tieto parkovacie karty bolo umožnené do 31. decembra 2022 bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie na parkovacích miestach v iných zónach s tarifným pásmom A, B, C a D kumulatívne v rozsahu osem hodín denne.

Signatári pripomienky chcú, aby na rokovanie mestského zastupiteľstva bola predložená štúdia možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave, koncepcia podpory výstavby garážových domov a zoznam opatrení týkajúcich sa zapojenia MHD do parkovacej politiky.

Alternatívu podpísaní občania vidia aj v návrate k parkovacej politike, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v decembri 2016, avšak naďalej platí len na papieri. K nej navrhujú schváliť len zmenu štatútu hlavného mesta, pripravenú v roku 2018.