Otázka: Ako postupovať pri vrátení pozemkov? Prišiel nám list z pozemkového úradu, konkrétne výzva na doplnenie podania. Ide o to, že moja stará mama mala pozemky a moja mama, ktorá je už nebohá, podala žiadosť o nárok po svojej svokre, teda mojej starej mame, že chce navrátenie pozemkov. V tom papieri píšu, že treba preukázať, že navrhovateľka, moja matka, zomrela, spĺňala podmienky oprávnenej osoby v zmysle 2 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. To znamená, že bola k termínu uplatnenia nároku štátnou občiankou SR, že pozemky prešli v rozhodnom období do vlastníctva štátu niektorým zo spôsobov uvedených v zákone 3 č. 503/2003 Z.z. a že vo vzťahu k pôvodným vlastníkom pozemkov spĺňala niektorú z podmienok uvedených v zákone 2 ods. 2 písmen a) až e) zákona č. 503/2003 Z. z. Moja matka sa narodila v inom štáte a od roku 1949 žila na Slovensku a tu sa vydala za môjho otca Slováka. Spolu žili 41 rokov. Matka potom ovdovela v 89. roku, dedíme štyria a ja by som sa chcel spýtať, čo mám v tejto veci podniknúť vzhľadom k tomu, že doba od doručenia tohto listu plynie 60 dní. Akým právom mám dokazovať ako dedič majetku, že moja mama bola občiankou SR, keď podala žiadosť o vrátenie majetkov ako štátna občianska SR, keď ešte žila?

Z Vášho listu vyplýva, že Vaša mama uplatnila právo na navrátenie vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom (ďalej aj len ako „zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom“). Tento zákon presne definuje podmienky, za ktorých prichádza do úvahy navrátenie vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu (napríklad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a pod.), resp. priznanie náhrady za ne.

Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom presne špecifikuje osoby, ktoré sú oprávnené na uplatnenie takéhoto práva. Oprávnenou osobou je občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území, ktorého pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 jedným zo spôsobov uvedeným v tomto zákone. V prípade, ak táto osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu pred 31.12.2004, zákon ďalej určuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené na uplatnenie tohto práva.

V prvom rade oprávnená osoba, teda Vaša mama, musela byť štátnym občanom Slovenskej republiky. Keďže z Vášho listu vyplýva, že išlo o uplatnenie nároku na navrátenie pozemkov, ktoré patrili Vašej starej mame, na splnenie podmienok na navrátenie vlastníctva je nutné, aby Vaša mama spĺňala aj jednu zo zákonom stanovených podmienok vo vzťahu k pôvodnému vlastníkovi, t.j. Vašej starej mame a teda musela byť:

(i)        dedičom zo závetu,

(ii)      dieťaťom alebo manželom osoby, ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu (ak dieťa zomrelo pred 31.12.2004, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti, a ak niektoré z nich zomrelo, jeho deti),

(iii)     rodičom osoby, ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu alebo

(iv)    súrodencom osoby, ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu (a ak niektorý z nich zomrel, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti).

Na aplikáciu tohto zákona na Váš prípad tak jednak Vaša mama musela spĺňať všetky z uvedených podmienok a zároveň vlastnícke právo k predmetným pozemkom muselo prejsť na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku presne špecifikovaných situácií uvedených v zákone o navrátení vlastníctva k pozemkom.

V tomto prípade s Vami pozemkový úrad koná ako s dedičmi, ktorí vstúpili do práv a povinností Vašej mamy. Keďže zo žiadosti Vašej mamy zrejme nevyplývali skutočnosti, ktoré vyžaduje zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom, pozemkový úrad Vás v súlade so zákonom, ktorý upravuje jeho procesný postup (zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok) vyzval na ich preukázanie.

V záujme vydania rozhodnutia pozemkového úradu o navrátení vlastníctva k predmetným pozemkom, musíte požadované skutočnosti, vrátane údaja o štátnom občianstve Vašej mamy, preukázať, keďže v tomto prípade pozemkový úrad hodnotí, či vo Vašom prípade došlo k splneniu zákonných podmienok na navrátenie vlastníctva k pozemkom alebo priznanie náhrady. Proti jeho rozhodnutiu je potom možné podať opravný prostriedok na súde.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.