Fond má opäť najvyššiu sumu na obnovu bytoviek. Počíta sa s rozdelením 114 miliónov. Na nájomné byty vyčlenil fond spolu vyše 103 miliónov eur. Zvyšné prostriedky sú určené na podporu obstarania bytu do vlastníctva fyzických osôb a na výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb.

„Našou snahou je naďalej poskytovať klientom komplexné služby v oblasti financovania výstavby a obnovy bytového fondu s dôrazom na zvyšovanie štandardu bývania a úspory energií pri prevádzke bytových budov,“ hovorí Juraj Kurňavka, ktorý je od minulého roku generálnym riaditeľom fondu.

Kedy a kde podať žiadosť

Žiadosti sa podávajú na okresných a mestských úradoch podľa miesta stavby. Mestské úrady prijímajú žiadosti o úvery na obnovu bytovej budovy do 31. októbra a na obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby od 1. apríla do konca októbra.

Okresné úrady prijímajú do konca februára žiadosti obcí, krajov a neziskových organizácií o úvery na obstaranie nájomných bytov. Od 1. apríla do konca mája na tento účel aj od iných právnických organizácií. Žiadosti o úvery na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb prijímajú do 30. júna, žiadať o ne môžu obce a samosprávne kraje.

V minulých rokoch čerpali žiadatelia najviac peňazí na obnovy bytoviek. Fond každoročne po prijatí žiadostí presúval prostriedky z programu nájomných bytov na obnovy. Samosprávy sa napriek výhodným podmienkam zatiaľ vo väčšom nepúšťajú do budovania nájomného bývania, hoci evidujú aj stovky žiadostí občanov.

Podpora od Štátneho fondu rozvoja bývania
Účel podpory Rozpočet 2017 (eur) Priznaná podpora 2016 (eur)
Obstaranie bytu do vlastníctva FO 3 000 000 2 260 000
Obstaranie nájomného bytu - PO 5 000 000 1 586 800
Obstaranie nájomného bytu - obec bez dotácie 10 000 000 3 082 720
Obstaranie nájomného bytu - obec s dotáciou zo ŠR 88 600 000 34 190 900
Obnova bytovej budovy 114 400 000 155 969 080
Výstavba, dostavba a obnova zariadení soc. služieb 4 000 000
Spolu 225 000 000 197 089 500
Zdroj: ŠFRB

Najviac išlo na zatepľovanie

Minulý rok fond podporil výstavbu 1 472 nájomných bytov sumou 38,9 milióna eur, keď uspokojil 94 žiadateľov, z toho 92 obcí a dve právnické osoby. Na obnovu bytových budov priznal úver 762 žiadateľom v sume spolu takmer 156 miliónov eur. Obnovy sa tak dočká takmer 35-tisíc bytových jednotiek. Ďalších 47 žiadateľov dostalo úver na kúpu alebo stavbu bytu.

,,Rok 2016 bol pre klientov ŠFRB úspešný vďaka zdrojom, ktoré sme mali k dispozícii na podporu bývania a ktoré boli dostačujúce na uspokojenie všetkých žiadateľov spĺňajúcich podmienky na pridelenie úveru,“ konštatuje J. Kurňavka.

Fond okrem vlastných zdrojov vyčerpal všetky pridelené finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ – z operačného programu Bratislavský kraj, z regionálneho operačného programu pre regióny z mimobratislavských krajov a z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prehľad priznanej podpory v roku 2016 podľa krajov
Kraj Obnova Obstaranie nájomných bytov Obstaranie bytu - FO
Počet úverov Suma (mil. eur) počet b.j. Počet úverov Suma (mil. eur) počet b.j. Počet úverov Suma (tis. eur) počet b.j.
BB 51 9,52 2 656 15 4,86 189 2 69,00 2
BA 161 42,01 9 407 0 0 0 4 236,90 4
KE 178 30,89 7 290 7 2,51 175 5 234,37 5
NR 65 15,08 3 399 23 8,96 296 14 565,04 14
PO 76 11,93 2 890 14 5,11 238 9 493,73 9
TN 72 13,22 2 640 14 6,70 229 5 275,80 5
TT 98 19,58 3 824 13 7,19 232 2 82,30 2
ZA 61 13,73 2 739 8 3,52 113 6 302,86 6
Celkom 762 155,97 34 845 94 38,86 1 472 47 2 260 47
Zdroj: ŠFRB