Spoločnosť Vodohospodárske stavby Malacky môže podľa stavebného povolenia na Sputnikovej ulici postaviť sedem- až deväťpodlažnú bytovku s dvojpodlažnou podzemnou garážou. Vzniknúť tu má 93 bytov, občianska vybavenosť v parteri, 115 parkovacích miest v garáži a 47 na vonkajšom parkovisku.

Projekt získal územné rozhodnutie už v roku 2006 a o dva roky neskôr aj stavebné povolenie. Proti výstavbe na zelenej ploche však protestovali obyvatelia susedných domov na Sputnikovej a ulici Planét. V petícii poukazovali na to, že mestská časť predala na výstavbu pozemok označený v návrhu nového územného plánu ako ochranná a izolačná zeleň.

Prišli o zeleň, stavili na hluk

Podali aj odvolania proti vydanému povoleniu týkajúce sa najmä hlučnosti prostredia neďaleko železničného priecestia na križovatke Ivanskej a Vrakunskej cesty. Po zamietnutí pripomienok Krajským úradom sa obrátili na súd, kde napokon uspeli a Najvyšší súd stavebné povolenie zrušil.

Ružinovský Sputnik prelomil všetky odvolania

Bytový dom Sputnik - vizualizácia z roku 2008 Zdroj: N-Art

Stavebné konanie sa tak začalo odznova a jeho výsledkom bolo vydanie stavebného povolenia vlani v novembri. Obyvatelia susedstva sa proti nemu opäť odvolali. Odôvodnili to tým, že projekt nerešpektuje prípustné hladiny hluku, povolenie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a nevysporiadalo sa so závermi hlukovej štúdie, ktorú si namietajúci susedia nechali vypracovať.

Okresný úrad zamietnutie odvolaní zdôvodnil závermi troch hlukových štúdií, stanoviskami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a spochybnením hlukovej štúdie objednanej obyvateľmi, ktorú nevypracovala autorizovaná osoba.

Stačia hrubšie steny

Autor hlukovej štúdie objednanej investorom konštatuje, že „v danom území sa už v dnešnej dobe prekračujú prípustné hodnoty hluku, pričom táto skutočnosť nie je dôvodom na nevydanie súhlasného stanoviska s výstavbou“, ale dáva za povinnosť stavebníkovi „vykonať opatrenia na ochranu vnútorného prostredia“ ako obvodový plášť a priečky so zvýšenými zvukovoizolačnými vlastnosťami a systém vetrania bez nutnosti otvárať okná.

Proti rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava sa už nemožno odvolať, možno ho iba napadnúť na súde. Stavebné povolenie je tak platné.

„Mestská časť nemohla konať inak. Prvá vec je právoplatné územné rozhodnutie, to bolo vydané ešte v roku 2006. Taktiež záväzné stanoviská hlavného mesta a všetkých dotknutých orgánov, hluková či dopravná štúdia, alebo stanovisko zo životného prostredia boli kladné. Mne je len ľúto, že neexistuje nový stavebný zákon, treba niečo robiť s hlavným mestom a mestskými časťami. Pretože darmo, názor starostu môže byť akýkoľvek, ak mám v rukách kladné záväzné stanoviská všetkých dotknutých orgánov, musím sa riadiť podľa nich,“ povedal po vydaní stavebného povolenia starosta Dušan Pekár pre noviny mestskej časti Ružinovské Echo.

Obyvateľka susedstva Zlatica Vrábliková, ktorá zastupuje vlastníkov bytov na Sputnikovej ulici pri odvolaniach proti stavbe, vo vyjadrení pre mesačník samosprávy navrhla ako možné riešenie výmenu pozemkov, ktorú by investorovi mohla ponúknuť mestská časť.