Otázka: Moji rodičia mi chcú darovať rodinný dom. Ako to celé prebieha? Je potrebný odhadca? Platia sa za to nejaké poplatky?

Keďže náš právny poriadok pri právnych úkonoch týkajúcich sa nehnuteľností vyžaduje písomnú formu, bude potrebné spísať písomnú darovaciu zmluvu. V darovacej zmluve je potrebné presne a nezameniteľne špecifikovať nehnuteľnosť v súlade s ustanovením § 42 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „katastrálny zákon“).

Darca v darovacej zmluve vyjadrí vôľu dar bezplatne prenechať obdarovanému a obdarovaný vyjadrí vôľu tento dar prijať. Nakoľko ide o bezodplatný právny úkon, v darovacej zmluve sa neuvádza cena nehnuteľnosti a nie je potrebné zabezpečovať úradný odhad ceny.

Pokiaľ by v zmluve figurovalo ustanovenie, že plniť sa má až po darcovej smrti, zmluva by bola neplatná. Darovaciu zmluvu môžu účastníci spísať sami alebo je možné o jej spísanie požiadať advokáta či notára, v takom prípade je však potrebné počítať s úhradou za poskytnutie tejto právnej služby.

Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť úradne osvedčený. Následne je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad musí spĺňať náležitosti stanovené katastrálnym zákonom, prikladá sa k nemu darovacia zmluva v dvoch vyhotoveniach a kolok v hodnote 66 €.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autor pracuje v advokátskej kancelárii CLServices