Mestská časť Rača sa preto v máji proti stanovisku envirorezortu odvolala, navrhujú ho zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie.

Na nedostatky v projekte upozornila mestská časť vlani. Ministerstvu odporučili nesúhlasiť s navrhovanou výstavbou obytného komplexu. Podľa račianskeho úradu by výstavba nových bytoviek negatívne ovplyvnila životné prostredie i kvalitu bývania v tejto lokalite.

Priveľa bytov

Na mieste bývalých Vinárskych závodov Rača by malo pribudnúť takmer 500 bytov, mestská časť však intenzitu zástavby žiadala znížiť. „Naša požiadavka znížiť intenzitu využitia územia vzhľadom na charakter existujúcej zástavby a väzby na historické prostredie nebola akceptovaná. My na nej však naďalej trváme,“ hovorí račiansky starosta Peter Pilinský.

Mestská časť tiež nesúhlasí so stanoviskom spracovateľa k hluku ani so svetlotechnickým posudkom na úroveň zatienenia existujúcich obytných domov na Plickovej ulici. Obe stanoviská žiada Rača znovu preveriť. Mestská časť namieta aj proti výstavbe výškovej budovy v juhozápadnej časti územia.

„Podľa vedenia Rače stavba svojimi proporciami nerešpektuje charakter existujúcej výstavby na ulici Úžiny, vnáša do zástavby neprijateľný kontrast a vytvára pohľadovú bariéru na Malé Karpaty,“ vysvetľuje E. Miklánková.

Vyvolané investície

Vedenie mestskej časti Rača chce od investora, aby riešil aj problém s miestami v školách a škôlkach či dopravné zaťaženie ciest v špičkách.

„Žiadame zmluvne doriešiť zabezpečenie nárokov na kapacity materských a základných škôl vzhľadom na nárast počtu obyvateľov po zrealizovaní zámeru. Tiež žiadame riešiť dopravno-kapacitné zaťaženie ciest a križovatiek pre rannú špičku,“ tvrdí starosta.

Ako dodáva, mestská časť sa v námietkach stotožňuje aj s miestnymi obyvateľmi. Od investora požadujú vybudovať ako vyvolanú investíciu svetelný priechod pre chodcov na križovatke Kadnárová - Sadmelijská. Navrhnúť tiež treba podľa starostu opatrenia pre bezpečnosť cyklistov v tomto úseku.

„Je potrebné aj osadenie nových prístreškov na zastávkach MHD a v maximálnej miere žiadame zabezpečiť opatrenia pred zvýšeným hlukom počas výstavby, ako aj obmedzením času výstavby počas pracovných dní, víkendov a sviatkov,“ dodáva k požiadavkám P. Pilinský.

V súlade s plánmi

Investor projektu, ktorým je spoločnosť Rínok Rača, patriaca pod Bencont Development, však už vlani tvrdil, že nimi navrhované riešenie je v súlade s územným plánom mesta, podľa ktorého je tu dovolené bývanie i polyfunkcia. Rovnako vtedy pripomenul, že rozsah projektu, čo sa týka počtu poschodí a hmoty, oproti pôvodnému návrhu zmenšili.

„Výrazne sme tiež zvýšili pomer zelených plôch, keď územný plán predpokladá 23 percent a my garantujeme minimálne 34 percent zelene. Plánovaná výstavba neprevyšuje okolitú zástavbu a podľa nás, na rozdiel od zámerov našich predchodcov, zachováva kľúčové miestne výhľady,“ reagoval minulý rok v lete na námietky Rače konateľ investorskej spoločnosti Martin Šimurda.

Developer vlani tiež pripomínal, že počítajú aj s investíciami do moderných cyklotrás, zastávok MHD i s vybudovaním materskej školy. Problém nemali s vypracovaním ďalšej dopravnej štúdie.

Dôležité plochy

„Aby sme však mohli asanovať trojhektárový komplex bývalej fabriky, zónu zrevitalizovať a preukázať komerčnú životaschopnosť zámeru, musíme vytvoriť v súlade s územným plánom aj primeraný počet priestorov na predaj a prenájom. Len tak dokážeme naplniť investície do verejnej infraštruktúry,“ vysvetľoval minulý rok Šimurda.

Nový obytný komplex by mal pribudnúť na Kubačovej ulici na mieste bývalých Vinárskych závodov Rača. Územie je ohraničené ulicami Kubačova, Sadmelijská, Barónka a Plickova. Pozemky i existujúce budovy bývalých závodov vlastní investor.

Plánuje tu postaviť šesť obytných domov, tri polyfunkčné domy s bývaním a vybavenosťou, päť samostatných objektov občianskej vybavenosti a tri podzemné parkovacie garáže s 835 miestami na parkovanie.

Pribudnúť by tu malo 476 bytov pre 860 ľudí. Obytný komplex sa skladá z 10 budov, ktoré sú väčšinou plánované so siedmimi až ôsmimi nadzemnými podlažiami, jedna by mala mať 13 nadzemných podlaží. Výstavba by mala podľa odhadov investora stáť 28 miliónov eur.

Bencont Development postavil novú obytnú zónu na okraji Svätého Jura pod názvom Jurský obytný park, okrem toho v niekoľkých etapách stavia bytovky Tujetoin na konci Dúbravky a buduje rezidenčnú novostavbu Valerián v Podunajských Biskupiciach.