Podľa starostu Rače Petra Pilinského mestskú časť obrali o jej práva, keďže odvolanie sa môže podľa zákona podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska. „Mestskej časti ako účastníkovi konania nikdy nebolo stanovisko doručené do vlastných rúk,“ dodal P. Pilinský.

Preto sa Rača rozhodla podať podnet na generálnu prokuratúru, aby preskúmali postup ministerstva životného prostredia.

Námietky mestskej časti, ktoré vzniesla proti navrhovanej výstavbe komplexu Rínok Rača, sa týkali najmä zníženia intenzity stavania, ďalej námietky voči hluku pre existujúce obytné domy v lokalite Plickova, námietky voči výstavbe 13-podlažnej výškovej stavbe, ktorá svojimi proporciami nerešpektuje charakter existujúcej výstavby, námietky voči tomu, že keď stavbu postavia, materské a základné školy nebudú mať kapacity pre ďalšie deti, ktoré sa do novej stavby nasťahujú, problémom bude tiež dopravno-kapacitné zaťaženie ciest a križovatiek pre rannú špičku, ako aj zvýšený hluk počas výstavby.

Nový obytný komplex by mal pribudnúť na Kubačovej ulici na mieste bývalých Vinárskych závodov Rača. Územie je ohraničené ulicami Kubačova, Sadmelijská, Barónka a Plickova. Pozemky i existujúce budovy bývalých závodov vlastní investor spoločnosť Rínok Rača, patriaca pod Bencont Development.

Investor tu plánuje postaviť šesť obytných domov, tri polyfunkčné domy s bývaním a vybavenosťou, päť samostatných objektov občianskej vybavenosti a tri podzemné parkovacie garáže s 835 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo 476 bytov pre 860 ľudí.

Obytný komplex sa skladá z 10 budov, ktoré sú väčšinou plánované so siedmimi až ôsmimi nadzemnými podlažiami, jedna by mala mať 13 nadzemných podlaží. Výstavba by mala podľa odhadov investora stáť 28 miliónov eur.