Otázka: Rada by som sa presťahovala do mesta kvôli práci. Už som si vyhliadla aj malý byt, ktorý by som si rada prenajala. Majiteľ bytu už má pre mňa pripravenú nájomnú zmluvu. Čo všetko má zmluva obsahovať?  Na čo by som si mala dávať pozor?

Tu je potrebné uvedomiť si, čo je nájom a kedy vzniká. Nájom je vzťah, na základe ktorého prenecháva prenajímateľ byt do užívania nájomcovi na dohodnutý čas za odplatu. Vzniká nájomnou zmluvou.

Zmluva o nájme bytu by mala byť v písomnej forme, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám v prípade sporu. Prenajímateľ, teda osoba, ktorá Vám môže prenajať byt, by mal byť zvyčajne ten, kto je ako vlastník bytu uvedený na liste vlastníctva v časti B, poprípade je zastúpený na základe plnomocenstva, kde musí byť podpis vlastníka úradne osvedčený. List vlastníctva k bytu by mal byť prílohou k nájomnej zmluve.

Zmluva by mala obsahovať tieto podstatné náležitosti:

● označenie zmluvných strán – prenajímateľa a nájomcu

● označenie predmetu nájmu

● označenie rozsahu užívania

● výšku  nájomného a výšku úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

● určenie termínu splatnosti nájomného

● určenie doby nájmu – z hľadiska prenajímateľa odporúčam uzavrieť nájomnú zmluvu písomne a na dobu určitú, radšej na kratšiu dobu. Ak budete spokojný s nájomníkom, zmluvu môžete po dohodnutom čase opäť predĺžiť. Je potrebné uvedomiť si, že ak nie je doba nájmu uvedená v zmluve, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.

● opis stavu bytu

● opis príslušenstva bytu

Prílohou uzatvorenej nájomnej zmluvy by mal byť aj protokol o odovzdaní bytu nájomcovi. Mal by obsahovať záznam o stave bytu, inventárny zoznam zariadenia a spotrebičov v byte, stav meračov energií (elektrina, plyn, voda, teplo), počet odovzdaných kľúčov od bytu, spoločných častí a zariadení domu, poštovej schránky, prípadne diaľkové ovládanie od vstupu do garáží, popr. ďalšie informácie, ktoré budú vyžadovať obe zmluvné strany. Správnosť záznamu potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.