• Od polovice septembra som dala do prenájmu byt. Myslela som si, že stačí dať daňové priznanie a je to vyriešené. Teraz som sa dočítala na internete, že sa každý musí zaregistrovať do 30 dní na daňovom úrade. Žijem už pár rokov v zahraničí, čiže na Slovensku sa ani nezdržujem. Ako je to z registráciou? Na Slovensku nemám žiadny príjem. Ako je to potom s daňovým priznaním? Existujú nejaké poradne, konkrétne v Banskej Bystrici, kde by mi s vyplňovaním niekto pomohol?

Registračná a oznamovacia povinnosť fyzických osôb pri prenájme nehnuteľností sa riadi zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 215/2007 Z.z. účinným od 1. 9. 2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným od 1. 10. 2007. Zákon upravuje registračnú a oznamovaciu povinnosť fyzických osôb, ktoré prenajímajú alebo budú prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo inú nehnuteľnosť. Povinnosť registrácie sa netýka pozemkov.

Prenajímanie nehnuteľnosti a registrácia

Daniela Rážová

Každá fyzická osoba, ktorá ešte nie je registrovaná na daňovom úrade (napríklad ako živnostník s predmetom podnikania prenájmu nehnuteľností) a po dátume 1. 9. 2007 začala prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť s výnimkou pozemku (alebo začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), je podľa spomínaného zákona povinná registrovať sa na príslušnom daňovom úrade.

Fyzická osoba sa registruje na príslušnom daňovom úrade, v ktorom má nahlásený trvalý pobyt. To znamená, že bez ohľadu na to, či napríklad prenajímate viaceré nehnuteľnosti v rôznych obvodoch alebo mestách, Vaším príslušným daňovým úradom, na ktorom sa máte zaregistrovať, bude daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá dáva do prenájmu nehnuteľnosť, ktorú má sama v nájme. Pre registráciu na daňovom úrade totiž nie je rozhodujúce, či je prenajímateľom vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Registračnú povinnosť takto majú aj prenajímateľ (vlastník) a podnájomník, ktorý napríklad byt ďalej prenajíma (dáva do podnájmu).

Ak prenajímate časť nehnuteľnosti, bytu alebo časť nebytového priestoru, nevzťahuje sa na vás povinnosť registrácie. Ak však prenajímate napríklad časť rodinného domu, ktorá tvorí samostatnú bytovú jednotku (byt), povinnosť registrácie vám vzniká.

V prípade prenájmu bytu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa registrácia vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ bytu. Ak sú účastníkmi zmluvného vzťahu obidvaja manželia, vzťahuje sa povinnosť požiadať o registráciu na obidvoch manželov.

Žiadosť o registráciu ste povinný podať na príslušný daňový úrad do 30 dní od uplynutia mesiaca, v ktorom ste nehnuteľnosť prenajali.

Registračné tlačivo – Prihlášku k registrácii nájdete na daňových úradoch alebo si ju môžete vytlačiť z internetovej stránky Daňového úradu Slovenskej Republiky (www.drsr.sk) v časti Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá.

Oznamovacia povinnosť registrovaných osôb

Fyzická osoba, ktorá je už na daňovom úrade registrovaná, musí do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, zaslať správcovi dane oznámenie o tejto skutočnosti.

Ak bývate v zahraničí a nehnuteľnosť prenajímate v SR, odporúčam Vám najať si na vedenie daňovej agendy účtovnú alebo daňovú spoločnosť, ktorá Vám na jednej strane vysvetlí všetky aspekty a povinnosti, ktoré Vám ako prenajímateľovi vznikajú voči príslušným úradom a zároveň Vás môže na základe plnej moci zastupovať.

Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.