Dcére sme sa rozhodli pomôcť s manželkou pri kúpe bytu. Kvôli hypotekárnemu úveru dcéry zakladáme v prospech banky náš byt. V podmienkach uvoľnenia peňazí na kúpu dcérinho bytu si banka okrem iných podmienok dala aj predloženie listu vlastníctva s plombou na náš byt. Počul som, že takéto listy vlastníctva sa už predsa nevydávajú.

Vydávanie listov vlastníctva s plombou bolo zrušené novelou katastrálneho zákona č. 304/2009 Z. z. platnosťou od 1. 9. 2009. Každodenná prax si ich ale opätovne vyžiadala. Z toho dôvodu sa podľa zákona 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona 103/2010 Zb. z. s účinnosťou od 1. 5. 2010 sa listy vlastníctva s plombou opäť vydávajú.

Využívajú sa hlavne pri vybavovaní hypotekárnych úverov. Plombu na vklad záložného práva si banky vedeli po 1. 9. 2009 overiť len prostredníctvom stránky www.katasterportal.sk. Aktualizácia tejto stránky trvala správe katastra týždeň, čo predlžovalo vybavovanie hypotéky. Preto sa novelizáciou už spomínaného zákona pristúpilo k opätovnému vydávaniu listu vlastníctva s plombou.

Plomba na liste vlastníctva znamená, že sa začala zmena práva k nehnuteľnosti a správa katastra ju vyznačí na liste vlastníctva najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom.

Plomba sa vyznačí  v poradí, v akom sa správe katastra doručili návrhy na zápis do katastra. Ak sú na liste vlastníctva zapísané viaceré nehnuteľnosti, plomba sa vyznačí v časti A (majetková podstata) listu vlastníctva, a to pod nehnuteľnosť, ktorej sa to týka.

Ak sa plomba týka len niektorého spoluvlastníckeho podielu, ktoré sú zapísané v časti B (vlastníci) listu vlastníctva, zapíše sa pod tento spoluvlastnícky podiel. Správa katastra vydá list vlastníctva s plombou len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe. Plomba sa zruší vykonaním vkladu alebo záznamu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.