Otázka: Máme prenajatý byt. Zmluvu máme uzavretú ešte na 8 mesiacov, ale majiteľ nám chce dať už teraz výpoveď. Má na to právo? Kedy nám môže dať výpoveď majiteľ bytu, keď sme sa dohodli na určitú dobu?

Nájom bytu môže zaniknúť rôznymi spôsobmi:

1. dohodou – písomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom. K ukončeniu nájmu príde k dátumu uvedenému v dohode.

2. uplynutím času, na ktorý bola nájomná zmluvy uzavretá.

3. písomnou výpoveďou zo strany nájomcu

4. písomnou výpoveďou zo strany prenajímateľa

5. odstúpením od zmluvy – ak sa byt stane nespôsobilým na ďalšie užívanie

6. smrťou nájomcu

Podľa § 711 Občianskeho zákonníka  je prenajímateľ oprávnený vypovedať nájom bytu, ak:

a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,

b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,

c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,

e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,

f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia5c) alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, 5d) 

g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.