Nová štvrť s pracovným názvom Kopčianska – Juh má vyrásť na konci rovnomennej ulice, medzi diaľnicou D2 a historickým vojenským cintorínom. Časť územia dnes tvoria polia a časť skládka stavebného odpadu. Je súčasťou rozvojového územia nazývaného IV. kvadrant.

Zámer predložený prostredníctvom spoločnosti Fundus Project na posúdenie vplyvov na životné prostredie spracovali tri renomované architektonické štúdiá šujan_štassel, Vallo Sadovsky Architects a Compass.

V Petržalke vyrastú druhé Slnečnice, Lucron chystá novú štvrť

Vizualizácia novej štvrte Kopčianska - Juh v Petržalke Zdroj: EIA / Fundus Project

Zámerom návrhu je vytvoriť nové polyfunkčné územie so súvisiacim zázemím, zeleňou a oddychovými plochami. Zastavaná má byť viac ako štvrtina plochy, zeleň má tvoriť pätinu až štvrtinu rozlohy štvrte.

„Pôjde o polouzavreté U-formy bytových blokov s minimalizáciou vzájomného tienenia hmôt s cieľom vytvorenia organizácie územia a členenia priestoru na verejné, poloverejné (medziblokové) a privátne plochy zelene a prvkov relaxu vo voľnom priestore,“ charakterizuje dokument výstavbu.

Podľa priložených schém pôjde o mestské vily a bytové domy s piatimi až 14 nadzemnými podlažiami. Viac ako 40 percent podlahovej plochy má tvoriť bývanie. Počet bytov dokumentácia nespresňuje. Vznikne tu aj hotel, penzión, študentský domov, dom seniorov, predškolské zariadenia a priestory pre obchody a služby. Spolu by mali priniesť vyše 380 pracovných miest.

„Prvky občianskej vybavenosti budú umiestňované rozptýlene v parteri bytových blokov, resp. v samostatných objektoch najmä vo väzbe na navrhované námestie v južnej časti územia,“ píše sa v zámere. Pri vstupe do zóny pri Kopčianskej ulici je navrhnutý pavilón so supermarketom, obchodmi a službami. Uvažuje sa tu aj so zdravotným strediskom.

V Petržalke vyrastú druhé Slnečnice, Lucron chystá novú štvrť

Nová štvrť Kopčianska - Juh v Petržalke - pohľady Zdroj: EIA / Fundus Project

Zariadenia na trávenie voľného času a verejný park sú plánované v severnej časti územia. Do parku v susedstve vojenského cintorína má viesť vychádzková trasa naprieč celým územím. Vo vnútroblokoch majú byť aj detské a multifunkčné ihriská s vodnými prvkami a drobnou architektúrou. Počíta sa aj s vybudovaním napojení na existujúce cyklotrasy a cyklostojanov.

Územie majú dotvoriť sadové úpravy a stromoradia. Navrhnuté sú strešné záhrady nad podzemnými garážami aj na objektoch, na úrovni parteru majú byť realizované dažďové záhrady.

V Petržalke vyrastú druhé Slnečnice, Lucron chystá novú štvrť

Nová štvrť Kopčianska - Juh v Petržalke - schéma Zdroj: EIA / Fundus Project

Vjazd do územia je navrhnutý z Kopčianskej ulice, na severozápadnom okraji má byť vybudovaná hlavná zberná komunikácia. V zóne má vzniknúť 2 100 parkovacích miest, z toho 1 600 v podzemných garážach, ostatné na povrchu. Počíta sa aj s rozšírením liniek MHD a vybudovaním dvoch nových zastávok.

V Petržalke vyrastú druhé Slnečnice, Lucron chystá novú štvrť

Nová štvrť Kopčianska - Juh v Petržalke - situácia Zdroj: EIA / Fundus Project

Lucron predbežne hovorí o výstavbe prvej etapy v rokoch 2020 – 2025 a druhej fázy počas nasledujúcich piatich rokov. Celkové predpokladané náklady dosahujú 90 miliónov eur.

Luxembursko-slovenská developerská spoločnosť má skúsenosti s projektami podobného rozsahu. V Trnave už päť rokov buduje Arboria Park, kde na desiatich hektároch vznikne 1 500 bytov. Súčasťou projektu je aj občianska vybavenosť a veľký park (prečítajte si hodnotenie v Rande s realitou). V Bratislave tento rok dokončí Malé Krasňany s päťstovkou bytov (prečítajte si hodnotenie v Rande s realitou).