Otázka: Rozhodli sme sa s priateľom kúpiť si byt. Keďže ho budeme financovať na polovicu, je možné, aby sme obaja boli ako vlastníci uvedení na liste vlastníctva, aj keď nie sme manželia?

V zmysle právnych predpisov SR týkajúcich sa občianskych práv poznáme viaceré možnosti vlastníctva nehnuteľnosti:

a) výlučné vlastníctvo – vlastníctvo nehnuteľnosti jednou osobou. O nakladaní s nehnuteľnosťou rozhoduje výlučne len táto osoba. Na liste vlastníctva je uvedený jej podiel vo výške 1/1.

b) spoluvlastníctvo – vlastníctvo nehnuteľnosti viacerými osobami – min. 2. Poznáme dva druhy spoluvlastníctva:

1. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – vzniká na základe sobáša a nehnuteľnosti nadobudnuté po dni sobáša manželmi sa zapisujú v podiele 1/1 do listu vlastníctva. V prípade, že po dni sobáša manžel alebo manželka nadobudne nehnuteľnosť na základe daru alebo dedenia nadobúda len jeden z manželov, ktorému bola nehnuteľnosť darovaná, alebo ktorý nehnuteľnosť nadobudol dedením. V prípade, že nehnuteľnosť nadobudne len jeden z manželov peniazmi nadobudnutými z podnikania alebo darom, je možné notárskou zápisnicou zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva alebo spoluvlastníctva jedného z manželov.

2. podielové spoluvlastníctvo každý zo spoluvlastníkov má vo vzťahu k nehnuteľnosti  určitý podiel, ktorého výška je zapísaná na liste vlastníctva. Tento podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej veci. Každý spoluvlastník môže ľubovoľne disponovať svojím podielom s jedným obmedzením, a to je zákonné predkupné právo.

Vo Vašom prípade by ste byt s priateľom kúpili do podielového spoluvlastníctva. Každý z Vás by sa stal vlastníkom polovice bytu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.