Niektorí obyvatelia a ochranári spustili aj petíciu za záchranu NPR Šúr. Investor však tvrdí, že jeho projekt vychádza z platného územného plánu obce a v žiadnom prípade nezasahuje do prírodnej rezervácie.

Obec Chorvátsky Grob už zaslala nesúhlasné stanovisko k predloženému zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zvažujú stavebnú uzáveru

Starostka obce Vladimíra Vydrová poukazuje aj na zmeny a doplnky územného plánu obce z rokov 2004 a 2009. Zmeny týkajúce sa dotknutej lokality U-39 neboli podľa jej slov posudzované podľa zákona.

„Platnosť takto schválených zmien a doplnkov územného plánu je po právnej stránke spochybniteľná. Predmetné zmeny a doplnky územného plánu obce Chorvátsky Grob týkajúce sa lokality U-39 neboli schválené v súlade a s rešpektovaním platného Územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK),“ podotkla.

V aktuálne platnom Územnom pláne BSK je podľa jej slov daná lokalita evidovaná ako Biocentrum nadregionálneho významu Šúr. Aj pre tieto zistenia vo februári V. Vydrová predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na preverenie okolností pre vyhlásenie stavebnej uzávery v celej obci alebo len v niektorej jej časti.

Dôvodom je spracovanie nového územného plánu obce, spracovanie zmien a doplnkov či vyhotovenie územného plánu zóny. Chorvátsky Grob podľa starostky musí bezodkladne pristúpiť k otvoreniu svojho územného plánu a aktualizovať ho.

Obec a ochranári nesúhlasia s projektom Šúrske lúky s 500 domami

Usporiadanie pripravovaného projektu Šúrske lúky Zdroj: EIA/Bellheaven

Ochranári z BROZ považujú developerský zámer za nevhodný a plánovaný na nevhodnom mieste na hranici s NPR Šúr. Nechápu, ako je možné ponúkať na výstavbu územie, kde by vedenie vysokého napätia vplývalo trvalým elektromagnetickým žiarením na zdravie každého obyvateľa. Územie je podľa BROZ vedľa 5. stupňa ochrany, kde podzemná voda často vystupuje na povrch a pôda je veľkú časť roka podmáčaná.

„Vplyvy, ktoré by zámer realizáciou do tohto územia natrvalo priniesol, by boli pre mnohé ekosystémové funkcie NPR Šúr fatálne. Obyvateľstvo žijúce tu už dnes a výstavba produkuje rozsiahle negatívne vplyvy - svetlo, hluk, emisie, odpadové vody (ktoré nevedia spracovať) a mnohé ďalšie,“ povedal Peter Lipovský z BROZ.

Developer: Rešpektujeme územný plán

Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že projekt je v procese EIA a prišli prvé pripomienky, ktoré sa vyhodnotia. „Na základe toho bude musieť navrhovateľ zabezpečiť vypracovanie správy o hodnotení, ktorá bude potom opäť predložená na pripomienkovanie,“ podotkol rezort.

Spoločnosť Bellheaven Slovakia deklaruje, že jej projekt Šúrske lúky vychádza z platného územného plánu obce, ktorý bol schválený pred 15 rokmi. „Náš návrh plne rešpektuje tento dnes platný územný plán a aj ostatné regulatívy obce pre toto územie. Zároveň chceme zdôrazniť, že projekt v žiadnom prípade nezasahuje do NPR Šúr,“ uviedol investor.

Počkať si chce na pripomienky v rámci EIA a ich vyhodnotenie. Developer tvrdí, že si uvedomuje hodnotu NPR Šúr, a preto má pripravené viaceré opatrenia na jeho ochranu a nebráni sa diskusie ani s ochranármi.