Otázka: S manželkou vlastníme byt v bytovom dome v jednej lukratívnej lokalite.  Nedávno sme sa dozvedeli od nášho správcu domu, že jedna stavebná firma má záujem postaviť nadstavbu na našom dome. Nie veľmi sa nám táto myšlienka páči. Počuli sme dosť negatívnych skúseností s nadstavbami. Môžu to urobiť aj bez nášho súhlasu?

Celý proces uskutočnenia nadstavby existujúcej budovy od myšlienky až po realizáciu je zložitý a časovo náročný. Nadstavbu je možné uskutočniť až na základe zmluvy o nadstavbe bytového domu, ktorá je uzavretá medzi doterajšími vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so stavebníkom.

Vy ako vlastníci bytu preto máte právo vyjadriť svoj názor k nadstavbe. Túto problematiku upravuje Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 Z. z., ktorý bol opätovne novelizovaný s platnosťou novely č. 70/2010 od 1. apríla 2010. Z tohto zákona vyberiem pre Vás tie najdôležitejšie  informácie:

1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov.

Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým (§14 ods.1).

2. Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome (§14 ods. 5).

3. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o výstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa §14 ods. 3, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestoroch. Overiť písomné hlasovanie môže aj notár alebo obecný úrad (§14 ods. 3).

4. Vo Vašom prípade, ak by ste neuspeli na schôdzi vlastníkov,  máte právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak Vaše právo zaniká.

Ak ste sa ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, máte právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak Vaše právo zaniká. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina hlasov pri hlasovaní podľa §14 ods.3 nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd (§14 ods. 4).

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.