Otázka: Konečne sme si našli s manželom „náš vysnívaný byt“, ale majiteľ bytu (predávajúci) na nás veľmi tlačí, aby sme čo najskôr podpísali zmluvy a peniaze mu dali už pri ich podpise a už pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Stávame sa podpisom kúpnej zmluvy už majiteľmi nehnuteľnosti? Bojíme sa, aby sme neprišli o byt aj o peniaze.

Podpisom kúpnej zmluvy sa ešte nestávate vlastníkmi nehnuteľnosti. Je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva kupujúcich (Vás) do katastra nehnuteľností.

Až právoplatným rozhodnutím o povolení zápisu vkladu do katastra nehnuteľností sa ako kupujúci stávate majiteľmi nehnuteľnosti.

Peniaze by som preto neodporúčala vyplatiť predávajúcemu už pri podpise kúpnej zmluvy (poprípade len časť kúpnej ceny – 5-10 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti).  Zvyšnú časť kúpnej ceny uložte do notárskej úschovy alebo na vinkulovaný účet v banke. Táto by bola vyplatená predávajúcemu až po povolení vkladu a po predložení listu vlastníctva k nehnuteľnosti, kde ako majitelia budete uvedení spolu s manželom.

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami môžu byť:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom.

Správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom.

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje:
a) označenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla,
b) číslo vkladu,
c) označenie účastníkov konania,
d) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,
e) deň, keď správa katastra o vklade rozhodla,
f) deň, keď nastali právne účinky vkladu,
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,
h) odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu správa katastra zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.