Pri kúpe bytu nám majiteľ (predávajúci) povedal, že má na byte ťarchu - úver v banke. Ale že v tom nevidí žiaden problém, pretože si ju prehodí na rodinný dom, ktorý ešte vlastní. Čo tým presne myslel? Dúfam, že keď byt kúpime, nebudeme tam mať aj jeho úver? Ako sa to dá najlepšie vyriešiť?

Nehnuteľnosti, ktoré sú zaťažené nejakým záložným právom, najčastejšie v prospech nejakej banky, je pomerne veľa. Pri ich predaji sa ťarcha dá vyporiadať dvoma spôsobmi – vyplatením úveru alebo „prenesením“ na inú nehnuteľnosť. Pre lepšiu ilustráciu si v krátkosti môžeme priblížiť oba spôsoby.

1. Vyplatenie úveru – majiteľ požiada banku, ktorá mu poskytla úver, o súhlas s predčasným splatením úveru. Banka vyčísli celkový zostatok úveru k určitému dátumu (kedy sa splatí úver) a uvedie aj účet s variabilným symbolom, kam majú byť financie na splatenie úveru poukázané. Po splatení úveru banka vydá súhlas s výmazom záložného práva a spravidla tento súhlas zašle príslušnej správe katastra, aby danú ťarchu v príslušnej lehote vymazala.                     

2. „Prenesenie“ ťarchy na inú nehnuteľnosť – táto možnosť sa využíva v prípade, ak majiteľ vlastní viacero nehnuteľností. Využíva ju, ak nechce ešte predmetný úver splatiť, ale zaťaží ním inú spravidla vlastnú nehnuteľnosť. Tento spôsob je časovo zdĺhavejší, ale takisto sa v dnešnej dobe často využíva. Výsledkom je, že banka, po prenesení ťarchy na inú nehnuteľnosť, vydá súhlas s výmazom záložného práva (kvitanciu) a spravidla tento súhlas zašle príslušnej správe katastra alebo ju dá do rúk majiteľovi.  

Vo Vašom prípade ide o druhý spôsob vyporiadania ťarchy. Už kvitancia Vám potvrdzuje, že predávajúci svoju ťarchu na nehnuteľnosti, ktorú predáva, vyporiadal. Pre Váš „pokoj“ by ste ešte mohli počkať, kým príslušná správa katastra danú ťarchu vymaže. Zo zákona sú s tým spojené pomerne dlhé lehoty. Výsledkom bude list vlastníctva už bez danej ťarchy.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.