Predmetom súťaže je urbanistický návrh sídliska Luník IX, zahŕňajúci existujúcu a plánovanú zástavbu a architektonický návrh objektov na bývanie. Návrhy by mali zo sídliska urobiť udržateľný a fungujúci celok, normálne začlenený do štruktúry mesta. Potlačiť by sa mal dojem segregovaného geta.

Podľa vyjadrenia Útvaru hlavného architekta mesta Košice môže mestská časť Luník IX prejsť výraznou urbanistickou transformáciou. Donedávna bolo možné v tejto mestskej časti podľa územného plánu realizovať len viacpodlažnú bytovú zástavbu, 5- až 12-podlažné domy. V apríli tohto roka však košickí poslanci odsúhlasili zmenu územného plánu, ktorá umožňuje realizovať rôzne typy zástavby. Lepšie by tak mohli reagovať na potreby obyvateľov.

Košice vyhlásili súťaž na Luník IX, pre architektov to bude výzva

Košice vyhlásili súťaž na Luník IX - poloha riešeného územia v rámci mesta Zdroj: UHA Košice

„Osemposchodová panelová zástavba sa v tejto lokalite neosvedčila, naopak, materská škola, základná škola s plavárňou, Saleziánske komunitné centrum a ďalšie objekty tu fungujú z urbanistického pohľadu veľmi dobre,“ hovorí Alexandra Mareková z košického magistrátu.

Nové urbanistické riešenie má zohľadniť existujúce bytové domy aj občiansku vybavenosť a navrhnúť ich doplnenie v súlade s Koncepciou komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX, ktorú vypracovala vláda SR v spolupráci s Mestom Košice v roku 2013. Koncepcia ráta aj so zlepšením podmienok na bývanie – spomína sa v nej napríklad výstavba bytov nižšieho štandardu či program prestupného bývania v mestských nájomných bytoch na princípe zásluhovosti.

V súťaži sa mesto snaží nájsť predstavu o konkrétnych typoch bývania vhodných pre Luník IX a novej urbanistickej kompozícii územia. „Výsledky by mali byť inšpiráciou pre akýkoľvek budúci investičný zámer na Luníku IX,“ vysvetľuje A. Mareková.

Architektonickú súťaž vyhlásili na základe dohody troch organizácií: Mesto Košice, Mestská časť Košice – Luník IX a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. S prípravou súťažných podmienok sociálne zložitého územia pomáhali aj organizácie zaoberajúce sa terénnou prácou s rómskou menšinou. Zadanie mesto konzultovalo aj s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Košice vyhlásili súťaž na Luník IX, pre architektov to bude výzva

Košice vyhlásili súťaž na Luník IX, okrem výškových domov môžu architekti použiť aj iné formy obytných budov Zdroj: UHA Košice

Aj napriek zložitosti problému a potrebe poctivej analýzy je pre úspešných architektov pripravená len symbolická odmena. Za prvé miesto je napríklad len 1 500 eur. Magistrát tvrdí, že odmeny pre súťažiacich sú maximálne možné z hľadiska rozpočtu na súťaž. Financie na odmeny poskytla z neveľkého rozpočtu mestská časť Luník IX, sčasti sa podieľalo aj mesto.

Motivovať súťažiacich chcú inak ako financiami. Lákavá môže byť aktuálnosť témy či naliehavosť otázky sociálneho bývania. Dobré modelové riešenie sa môže použiť aj v iných mestách, ktoré trápia podobné problémy.

„Je to šanca dokázať laickej verejnosti, aký vplyv môže mať vhodná architektúra a urbanizmus na život a správanie sa komunity,“ reaguje A. Mareková napríklad na činnosť architekta Alejandra Aravenu, ktorý sa preslávil vďaka projektom sociálneho bývania.

Súťaž pre Luník IX je teda pre architektov skôr výzvou či jedinečnou príležitosťou vyriešiť svojím návrhom pálčivé spoločenské problémy. Za poskytnutie možnosti patrí Košiciam pochvala. U nás sa to totiž často nevidí.