Problémy okolo projektu sú staré takmer 12 rokov. Skupina okolo stavebnej spoločnosti Hornex v roku 2005 vyhlásila architektonickú súťaž na polyfunkčný objekt, ktorý mal vyrásť na pozemku pri kostole Svätého Vincenta de Paul, bytovkami na Kostlivého ulici, areálom Gymnázia Ladislava Novomeského a Seberíniho ulicou.

Víťazom sa stal návrh z dielne Petra Moravčíka. Firma ho predložila na úradné konanie v roku 2009, keď počítala aj s výstavbou 18-podlažnej budovy. Plány sa však zmenili a zmenšený projekt dostal koncom roka 2015 stavebné povolenie.

Protesty Ružinovčanov

Investor v lokalite naplánoval trojicu osem-, sedem- a štrnásťpodlažných budov, ktoré mali spolu ponúknuť 61 bytov, 53 apartmánov a tri obchodné prevádzky. Okrem toho malo v projekte vzniknúť  133 parkovacích miest v podzemnej garáži, 16 v samostatných garážach a 17 miest na teréne.

Proti stavbe sa postavili obyvatelia priľahlých ulíc, ktorí dokonca spísali aj petíciu. Ružinovčania sa sťažovali najmä na riešenie otázok týkajúcich sa dopravy, parkovania, výšky objektov, hlučnosti, nejasného podielu bývania. Nepáčilo sa im ani to, že žiadosti boli na úradoch zverejnené v období okolo Vianoc, čo im neumožnilo adekvátne reagovať.

Projekt získal stavebné povolenie koncom roka 2015, skupina Ružinovčanov sa však odvolala na bratislavský okresný úrad. Výsledok zverejnil úrad koncom minulého týždňa. „Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a predloženého spisového materiálu dospel k záveru, že v danom prípade nie je dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia,“ písalo v oficiálnom stanovisku úradu.

Termín už na jar

Developer projektu, spoločnosť Fundus, rozhodnutie úradu uvítal. „Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia podal stavebník v roku 2009, stavebné povolenie tak nadobudne právoplatnosť po takmer 7,5 roku od začatia úradného schvaľovania stavby. Medzitým potvrdil zákonnosť územného rozhodnutia Krajský súd v Bratislave ako i Najvyšší súd SR. Vzhľadom na okolnosti a prekážky, ktoré sprevádzali celý schvaľovací proces, stavebník už prestával dúfať v právoplatné ukončenie stavebného konania v dohľadnom čase,“ konštatuje v oficiálnom stanovisku pre TREND Reality spoločnosť Fundus.

Spoločnosť už vytýčila aj termín začiatku stavebných prác. „Realizáciu povolenej stavby začne stavebník v jarných mesiacoch tohto roku a plánuje ju ukončiť do konca roku 2018,“ naznačuje spoločnosť a dodáva, že o byty je už teraz záujem. „Stavebník dlhodobo eviduje záujem o kúpu bytov v pripravovanom projekte, najmä od samotných Ružinovčanov, podporený predovšetkým zaujímavou lokalitou a predpokladá výrazné zvýšenie záujmu po začatí výstavby,“ konštatuje spoločnosť. 

Kontroverzný komplex v Ružinove má zelenú, stavať chce už na jar

Pozemky, na ktorých ma vyrásť bytový komplex Zdroj: Google Street View

Križovatka ešte nemá povolenie

Kým v prípade samotnej stavby Ružinovčania neuspeli, úspešnejší boli v sťažnosti na vyriešenie dopravnej situácie projektu. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zrušil rozhodnutie mestskej časti Bratislava – Ružinov a vrátil riešenie dopravnej situácie projektu na nové prejednávanie a rozhodnutie.

Úrad dal za pravdu obyvateľovi, ktorý namietal voči tomu, aby stavba  dopravnej infraštruktúry viedla cez jeho pozemok a úrad neprihliadol na jeho námietku. „Odvolací orgán preskúmaním spisového materiálu vo veci dospel k záveru, že vydaním napadnutého rozhodnutia bol porušený zákon,“ konštatoval okresný úrad.

Ako problém označili štátne inštitúcie aj zmenu účastníkov konania, keď sa menil stavebník. Kým pôvodne chcela stavbu zrealizovať spoločnosť Horsen, dnes je to už eseročka Fundus z tej istej skupiny.

Okresný úrad tak vrátil vec na opätovné prerokovanie. „Rozhodnutie je vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci, neúplných podkladov vo veci, pokiaľ ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorý sa má stavba realizovať, opierajúce sa o zmätočné stanovisko všeobecného stavebného úradu, vydané nad rámec vecnej príslušnosti špeciálneho stavebného úradu a trpí chybou v opomenutí účastníkov konania,“ píše úrad.

Stavba polyfunkčného objektu síce dostala zelenú, bez vyriešenia dopravnej infraštruktúry však nedostane potrebné kolaudačné rozhodnutie. Práve rozšírenie križovatky Tomášikova – Seberíniho je podmienkou kolaudácie, nie je však prekážkou k tomu, aby sa stavba samotného komplexu začala realizovať.