Pri hľadaní nformácií o hypotekárnych úveroch som sa stretol s pojmom - príprava hypotekárneho certifikátu. Môžete vysvetliť o aký druh certifikátu ide, na aké účely slúži, kto a za akých podmienok ho vydáva?

Hypotekárny certifikát momentálne na slovenskom hypotekárnom trhu vydáva iba jedna banka. Vystavenie takéhoto certifikátu znamená, že banka po preverení bonity informuje klienta o tom, aké má možnosti ohľadom čerpania hypotekárneho úveru, akú vysokú sumu úveru môže čerpať bez toho, aby už mal vybratú konkrétnu nehnuteľnosť, ktorú bude financovať hypotekárnym úverom . Podľa môjho názoru je to vynikajúci prostriedok, kde klient zistí svoje možnosti, získa informáciu s akými finančnými prostriedkami môže disponovať pri samotnej kúpe nehnuteľnosti.

Postup na získanie tohto certifikátu je jednoduchý. Klient do banky podáva štandardnú žiadosť o vystavenie hypotekárneho certifikátu aj s potrebnými dokladmi, ktoré banka vyžaduje. Sú to fotokópie dvoch dokladov totožnosti, potvrdenie o príjme potvrdené zamestnávateľom a 3 posledné výpisy z účtu, v prípade, že má klient príjem zo závislej činnosti. Ak ide o klienta, ktorý podniká, tak predkladá banke potvrdenie z daňového úradu o výške daňovej povinnosti spolu s fotokópiou daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. 

Akonáhle banka dostane od klienta všetky požadované doklady, pristúpi ku schvaľovaciemu procesu. Nahliada do údajov Sociálnej poisťovne, zadáva dopyt o informáciu do úverového registra, preveruje príjem a podobne. 

Ak je zo strany klienta všetko v poriadku, nie je dôvod na neschválenie takéhoto hypotekárneho certifikátu, ktorý má následne platnosť 3 mesiace. Počas tohto času si klient môže vybrať konkrétnu nehnuteľnosť, ktorú plánuje financovať hypotekárnym úverom. Potom stačí, ak do banky doručí k špecifikácií takéhoto certifikátu znalecký posudok od zakladanej nehnuteľnosti a podpísaný návrh kúpnej zmluvy.

Autor pracuje v spoločnosti BROKER SERVICE GROUP, s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Hypotéka vopred a bez nehnuteľnosti?
Hypotéka vopred a bez nehnuteľnosti?
Hypotéka vopred a bez nehnuteľnosti?