• Dobrý deň, chcel by som vedieť, či alebo ako môžu cudzinci kupovať nehnuteľnosti na Slovensku. Existujú nejaké obmedzenia?

Problematiku nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami (teda aj občanmi nečlenských štátov EÚ a občanmi SR, ktorí v SR nemajú trvalý pobyt a žijú v cudzine) upravuje zákon č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon). Devízový zákon pri fyzických osobách operuje s pojmom cudzozemec, ktorým je každá fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenska trvalý pobyt. Cudzozemcom teda môže byť aj občan SR, ktorý tu nemá trvalý pobyt a žije v cudzine.

Právna úprava nadobúdania slovenských nehnuteľností cudzincami je zakomponovaná do § 19a devízového zákona - zákon č. 202/1995 Z.z. Nehnuteľnosť na území Slovenskej republike si môže kúpiť ktokoľvek, bez ohľadu na jeho občianstvo alebo miesto pobytu. Od vstupu Slovenska do Európskej únie môžu nehnuteľnosti nakupovať a nadobúdať do vlastníctva aj občania, ktorí nie sú z členského štátu Európskej únie. Jedinú výnimku tvorí poľnohospodárska a lesná pôda.

Cudzinec a kúpa nehnuteľnosti na Slovensku

Daniela Rážová

Na nákup poľnohospodárskej a lesnej pôdy si Slovenská republika uplatnila sedemročné prechodné obdobie po vstupe do EÚ. Prechodné obdobie sa týka aj nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené Ústavou SR a osobitnými predpismi - patrí k nim napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) alebo takzvaný vodný zákon (184/2002 Zb. zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Cudzinci si teda nemôžu kúpiť ani dostať do daru nehnuteľnosti, ktorých nadobúdanie je obmedzené týmito osobitnými predpismi.

Podľa zákona, cudzozemec nemôže nadobudnúť vlastnícke právo:

1. k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce a k pôde, ktorá tvorí lesný pôdny fond nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce. Toto obmedzenie neplatí pre cudzozemca pri dedení ani pre cudzozemca, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie a má na základe registrácie právo na prechodný pobyt, ak ide o nadobudnutie vlastníckeho práva k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond a na ktorej hospodári najmenej tri roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,

2. k nehnuteľnostiam, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi.

Cudzinec a kúpa nehnuteľnosti na Slovensku

Pokiaľ ide o občana z členského štátu Európskej únie (EÚ), ten si môže kúpiť poľnohospodársku pôdu od 1. mája 2007, keďže uplynulo prechodné obdobie vyžadované zákonom. Občanovi, ktorý nepochádza z EÚ, to zákon zatiaľ pri poľnohospodárskej pôde nedovoľuje.

Niektorí zahraniční klienti nechceli čakať, kým ubehne prechodné obdobie, preto si založili podľa slovenského právneho poriadku obchodnú spoločnosť so sídlom v SR, na ktorú je pôdu kupovali ešte pred uplynutím prechodného obdobia. Fyzické osoby - podnikatelia pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti majú práva a povinnosti tuzemcov - právnických osôb.

Problémy však spôsobuje nadobúdanie členských práv k družstevnému bytu. Väčšina družstiev má vo svojich stanovách zakotvené, že členské práva môže nadobudnúť iba fyzická osoba (nie firma) a to občan Slovenskej republiky, resp. cudzinec, ktorý ma na Slovensku minimálne trvalý pobyt. Ak teda váš známy – zahraničná osoba chce nadobudnúť členské práva inak ako dedením, je potrebné poriadne preskúmať stanovy družstva, či je to vôbec možné.

Autorka je predsedníčka Asociácie realitných maklérov a riaditeľka realitnej agentúry Bond, s.r.o., Bratislava.

Ilustračné foto – (ihnt)