Zámer výstavby 131 bytov, parkovacích domov, ihrísk, polyfunkčného domu, kultúrneho pavilóna a nového námestia na sídlisku Ostredky od spoločnosti Riston sa stretol s výrazným odporom obyvateľov tejto časti Ružinova.

Petíciu proti výstavbe podpísalo takmer štyritisíc ľudí a zaoberalo sa ňou zastupiteľstvo mestskej časti aj mesta. Obe samosprávy poslali ministerstvu životného prostredia nesúhlasné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Stanoviská aj postup samospráv a ich vzájomná komunikácia však priniesli viaceré rozpory a nejasnosti. O čo teda ide v spore o výstavbu na Ostredkoch?

Investor získal pozemky s rozlohou 13,2 hektára v lokalite medzi ulicami Trnavská cesta, Sputnikova, Drieňová a Maximiliána Hella v roku 2009 od cirkvi.

O rok neskôr predstavil projekt dvoch polyfunkčných objektov so štvoricou bytoviek do výšky deviatich podlaží na parkoviskách pozdĺž Trnavskej cesty. Výstavbu 184 malometrážnych bytov, obchodných priestorov a garáží plánoval spustiť na jeseň 2011.

O čo ide v projekte výstavby na Ostredkoch

Revitalizácia štvrte Ostredky - vizualizácia (1) Zdroj: Riston

Protesty proti výrubu a výstavbe

Obyvatelia Ostredkov už vtedy spísali petíciu a projekt odmietli mestská časť aj mesto. Výhrady sa týkali najmä veľkého záberu parkovacích miest, zelene a nedoriešeného dopravného napojenia. Mestu chýbala štúdia vplyvov na dopravu, projekt by si podľa magistrátu vyžiadal radikálnu prestavbu križovatky Trnavskej cesty a Maximiliána Hella. Investor zámer stiahol na prepracovanie.

Novú podobu predložil Riston vlani v decembri. Zámer po novom nazval Revitalizácia sídliska Ružinov – Ostredky. Projekt teraz počíta s menším rozsahom zastavania súčasných parkovísk pri Trnavskej ceste, kde by mali vzniknúť dva parkovacie domy a 11-podlažný polyfunkčný dom. Obsahuje však dostavby piatich starších panelákov a výstavbu parkovacích domov, kultúrneho pavilónu a ihrísk vo vnútroblokoch.

Súčasťou zámeru je aj dopravné riešenie celej lokality, vrátane usporiadania súčasných parkovacích miest a to aj na pozemkoch mesta. Spolu s novými garážovými domami by mal narásť počet parkovacích státí o vyše 800.

Aj proti tomuto zámeru občania protestujú. Petícia žiada zrušenie plánovanej výstavby a výrubu zelene. Členovia petičného výboru ju predložili magistrátu so žiadosťou schváliť navrhované zmeny a doplnky územného plánu pre lokalitu Ostredky.

O čo ide v projekte výstavby na Ostredkoch

Revitalizácia štvrte Ostredky - park s kultúrnym pavilónom Zdroj: Riston

Listy Pekára a Ftáčnika

Starosta Ružinova Dušan Pekár po decembrovom stretnutí so zástupcami petičného výboru požiadal listom primátora o urýchlené predloženie aktualizácie územného plánu pre lokalitu Ostredky. Primátor Milan Ftáčnik mu odpovedal, že územný plán na úrovni mesta problém podrobnejšie nerieši.

V liste sa píše, že podľa územného plánu ide o stabilizované územie, kde je možné rozvíjať funkcie bývania a občianskej vybavenosti so zachovaním zelene, výstavba však nesmie zásadne meniť charakter územia. Konkretizovať to môžu podrobnejšie územnoplánovacie dokumenty na úrovni zóny.

Mestskí poslanci napokon na minulotýždňovom zasadnutí zastupiteľstva odhlasovali uznesenie, v ktorom žiadajú mestskú časť o vyhlásenie stavebnej uzávery a primátora, aby predložil na schválenie navrhované zmeny územného plánu pre lokalitu Ostredky.

Návrh spočíva v zmene funkcie z viacpodlažnej zástavby obytného územia na stabilizované územie a park.

O čo ide v projekte výstavby na Ostredkoch

Revitalizácia štvrte Ostredky - garáže pri Trnavskej ceste Zdroj: Riston

V rozpore či súlade s územným plánom?

Mestská časť v stanovisku k zámeru v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie konštatuje, že ide o zahusťovanie prevažne obytného územia a z hľadiska funkcií výstavby je v súlade s územným plánom.

Dodáva však, že ozrejmenie súladu navrhovanej výstavby s územným plánom nie je dostatočné. Chýba najmä hodnotenie pre jednotlivé objekty a tak nie je možné presne vyhodnotiť zvýšenie intenzity zástavby. Zámeru vyčíta aj nedostatočné spresnenie úbytku zelených plôch, s výrubom 148 stromov nesúhlasí.

Navrhované riešenie parkovania je podľa mestskej časti funkčné a nezhorší dopravnú situáciu v oblasti. Zámer postaviť garážové domy označuje mestská časť za pozitívny, sú však typovo nevhodne riešené.

Záver stanoviska mestskej časti je nesúhlas so zámerom Ristonu. Dôvodom je, že príliš zvyšuje intenzitu výstavby a výrazne zaberá zelené plochy nadväzujúce na park.

Naopak, podľa stanoviska mesta zámer nie je v súlade s územným plánom, nakoľko navrhované stavby nerešpektujú existujúci prírodný charakter územia. Mesto uvádza, že v pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu navrhuje stabilizáciu zelene na sídliskách. Toto opatrenie zabráni výstavbe, ktorá si vyžiada rozsiahly výrub. Zmeny však zatiaľ neboli schválené a tak nie sú platné.

Ružinov teda žiada zmenu územného plánu, pretože navrhovaná výstavba je s ním v súlade. Magistrát tvrdí, že už súčasný územný plán dostatočne chráni zeleň a teda nie je potrebná zmena na úrovni mesta. Mestskí poslanci napriek tomu žiadajú primátora, aby ju predložil a žiadajú mestskú časť o vyhlásenie stavebnej uzávery.

O stavebnej uzávere, teda zákaze akejkoľvej výstavby okrem opráv, rozhoduje stavebný úrad mestskej časti v územnom konaní, magistrát k nej vydáva záväzné stanovisko. Môže sa naťahovať rovnako ako konania o výstavbe a má časovo obmedzenú platnosť. Ide teda nanajvýš o prechodné riešenie, zväčša sa používa v období medzi prijatím a právoplatnosťou územného plánu.

O čo ide v projekte výstavby na Ostredkoch

Revitalizácia štvrte Ostredky - garáže na Zimnej ulici Zdroj: Riston

Zámer sa ešte môže zmeniť

Spoločnosť Riston považuje uznesenie mestského zastupiteľstva za predčasné. Upozorňuje, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) ešte nebolo ukončené.

Stále tak ide len o investičný zámer a v priebehu konania môže vzísť aj iný variant riešenia. Hodnotenie totiž zahŕňa stanoviská všetkých oslovených organizácií vrátane petície a pripomienok občanov, ktoré Riston rešpektuje a berie do úvahy.

Podľa investora nie je v stanovisku mesta jasne preukázaný zásadný rozpor s platným územným plánom Bratislavy. Odmieta, že by išlo o plošný a rozsiahly výrub. Množstvo vyrúbaných stromov záleží od počtu nových parkovacích miest pre súčasných obyvateľov, keďže nové byty dostanú najmä podzemné parkoviská.

Pokiaľ súčasní obyvatelia nemajú potrebu riešenia parkovania a garážovania v lokalite, môže byť výrub stromov výrazne redukovaný, tvrdí Riston s tým, že nájdenie vhodného pomeru medzi rozsahom výrubu a zlepšením parkovania je jednou z hlavných otázok prerokovania v rámci EIA.

Investor považuje zámer za iba mierne zahustenie existujúcej zástavby citlivo zasadené do štruktúry sídliska s minimálnym úbytkom zelene. Navrhovaná výstavba podľa Ristonu ponechá charakteristický ráz prírodného sídliska.

Odvoláva sa aj na prezentáciu urbanisticko-architektonickej štúdie v apríli 2012 na rade hlavnej architektky mesta za účasti zástupcu Ružinova, ktorej záver konštatuje: „v tomto štádiu sa štúdia hodnotí z hľadiska urbanisticko-architektonického ako profesionálne a kvalitne pripravená bez zásadných pripomienok.“

Či je investičný zámer oprávnený a výhrady ľudí na mieste, musia rozhodnúť úrady, verí Riston. Podľa investora nemôžu mať neopodstatnené námietky obyvateľov väčšiu váhu ako právo vlastníka stavať na svojom pozemku.

O čo ide v projekte výstavby na Ostredkoch

Revitalizácia štvrte Ostredky - garáž s ihriskami na Mesačnej ulici Zdroj: Riston

Čo bude s projektom

Zahusťovanie je vhodným spôsobom rastu Bratislavy. Mesto je totiž rozťahané na veľkej ploche, čo spôsobuje dopravné problémy. Otázkou však je, kde a akým spôsobom zahusťovať. A na to presne neodpovedá ani platný územný plán.

Odpor obyvateľov sídliska vyhľadávaného aj pre dostatok zelene je pochopiteľný. Výstavba plánovaná v etapách na desať rokov by výrazne zasiahla do ich života bez ohľadu na to, čo by sa stavalo.

Rovnako pochopiteľná je snaha investora zhodnotiť investíciu do pozemkov, ktoré boli v čase kúpy a stále sú určené na výstavbu bytových domov a k nim potrebného občianskeho vybavenia ako zelene, ihrísk či garáží.

Ďalší vývoj prinesie podľa odhadu TREND-u odloženie projektu na obdobie po komunálnych voľbách. Investor ho zrejme opäť zmení do podoby, ktorá má šancu na schválenie a vylúči možnosť odmietnutia pre nesúlad s územným plánom.

Politici z miestneho úradu a magistrátu nepôjdu pred voľbami do konfrontácie s tisíckami voličov, žiaden kontroverzný projekt teda neodobria. Prípadné odvolania sa budú ťahať dostatočne dlho, aby konečné rozhodnutie nepadlo pred jesennými voľbami do orgánov samospráv obcí.

Zobraziť Revitalizácia štvrte Ostredky na väčšej mape