Žijem v spoločnej domácnosti s matkou, ktorá má 85 rokov v rodinnom dome. Dom sme zrekonštruovali a už dlhú dobu všetko financujeme. Je lepšie počkať, než mama zomrie a dom zdediť alebo ešte skôr dom matkou darovať alebo prepísať na dcéru?

Posúdenie, či je pre Vás výhodnejšie predmetný rodinný dom zdediť alebo by Vám ho matka mala darovať, závisí od ďalších skutočností, ktoré s tým súvisia.

V prípade dedenia je dôležité to, či existujú ďalší dediči, t.j. vo Vašom prípade manžel Vašej matky alebo Vaši súrodenci (prípadne, ak nežijú, tak ich potomkovia). Tieto osoby by totiž v prípade dedenia dedili spolu s Vami rovným dielom a to nielen rodinný dom, ale aj prípadný ďalší majetok.

Ak by však mala Vaša matka aj manžela, muselo by dôjsť najskôr k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by tento rodinný dom do neho patril, až časť, ktorá by pripadla Vašej matke, by bola predmetom dedenia.

Nakoľko uvádzate, že ste dom zrekonštruovali, v rámci dedičského konania by bola riešená aj táto otázka. Keďže ste priamo investovali do zhodnotenia rodinného domu, súd by na to prihliadal pri určení výšky dedičských podielov. Ak ste len jediným dedičom (Vaša matka nemá ani manžela, ani ďalšie deti), súd by Vám len potvrdil, že ste dedičstvo nadobudli.

Dôležitou je aj skutočnosť, že by ste ako dedič zodpovedali do výšky ceny nadobudnutého dedičstva jednak za primerané náklady spojené s pohrebom Vašej matky a tiež za jej dlhy, ktoré by na Vás prešli jej smrťou.

Ak by prichádzali do úvahy ďalší dediči a Vaša matka by chcela za dediča ustanoviť Vás – či už ako dediča rodinného domu alebo aj ďalšieho majetku – môže tak urobiť prostredníctvom závetu. Platí však, že ak nedošlo k vydedeniu Vašich prípadných súrodencov, tí by museli dostať toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona (jedna polovica z rovného dielu), ak ide o plnoleté osoby alebo celý dedičský podiel, ak by išlo o maloleté osoby. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný.

Druhou možnosťou je darovanie predmetného rodinného domu. V tomto prípade by ešte počas života Vašej matky došlo k prevodu vlastníckeho práva na Vás. Následne by Vám ako dedičovi po smrti Vašej matky (v prípade existencie ďalších dedičov a neexistencii závetu) bolo do Vášho dedičského podielu na ďalšom majetku, ktorý by bol predmetom dedičstva, započítané aj darovanie rodinného domu.

Dôležité v tomto prípade je však najmä to, že v prípade darovania viete zabezpečiť, že vlastníctvo rodinného domu nadobudnete iba Vy, k čomu nemusí dôjsť v prípade dedenia, ak existujú ďalší dediči. V rámci dedičského konania by totiž buď muselo dôjsť k dohode dedičov o tom, že rodinný dom pripadne Vám alebo by tak musel určiť súd.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.