Otázka: Chcel by som prenajať byt a zaujímalo by ma, aké mám práva a povinnosti.

Prenajímateľ má právo:

● na zaplatenie nájmu a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu,

● vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte iba so súhlasom nájomcu. Tento súhlas možno odoprieť len z vážnych dôvodov. Ak prenajímateľ vykonáva také úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je nájomca povinný ich vykonanie umožniť; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

● po predchádzajúcom ohlásení vykonať obhliadku predmetu nájmu z dôvodu zistenia jeho stavu a dodržania zmluvne dohodnutého účelu užívania výlučne.

● vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušil nájomnú zmluvu (napr. stavebné úpravy bez súhlasu majiteľa, podnájom tretej osobe bez súhlasu majiteľa).

● na poplatok z omeškania, ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu.

● uplatniť si náhradu škody voči nájomcovi, ak nájomca byt alebo jeho zariadenie poškodil alebo nadmerne opotreboval.

Prenajímateľ je povinný:

● odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.

● na vlastné náklady vykonávať údržbu bytu, okrem drobných opráv a nákladov spojených s bežným užívaním. Ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca práva po predchádzajúcom upozornení prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

● viesť evidenciu o príjmoch a výdavkoch spojených s prenájmom.

● podať daňové priznanie a zaplatiť daň v súlade zo zákonom.

Autorka pracuje v realitnej agentúre Sotheby´s International Realty.